جلد 16، شماره 12 - ( 12-1396 )                   جلد 16 شماره 12 صفحات 1138-1152 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا تهران
چکیده:   (485 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: خودارضایی جنسی یکی از انحرافات جنسی است که نسبت به انحرافات دیگر شیوع بیشتری دارد و باعث مشکلات روانی و جسمانی زیادی می‌شود. در شرایطی که فرد برای انجام خودارضایی احساس اجبار می­کند، نوعی خودارضایی وسواس گونه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی وسواس ـ بی‌اختیاری، تکانشگری، سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش که از نوع توصیفی است، تعداد 285 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. از 5 پرسش‌نامه وسواس ـ بی‌اختیاری، تکانشگری، سلامت معنوی، عزت نفس و پرسش‌نامه محقق ساخته خودارضایی جنسی به عنوان ابزار جمعآوری داده­ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین وسواس ـ بی­اختیاری (39/0r= ) و تکانشگری (23/0=r) با خودارضایی جنسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (001/0>p). همچنین، بین سلامت معنوی (39/0-=r) و عزت نفس (25/0-=r) با خودارضایی جنسی رابطه منفی و معناداری مشاهده شد (001/0>P). ضرایب تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطی متغیرهای وسواس ـ بی­اختیاری، تکانشگری، سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در سطح کمتر از 001/0 معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که سلامت معنوی (31/0-=ß) و وسواس ـ بی­اختیاری (30/0=ß) بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس خودارضایی جنسی داشتهاند (27%= R2) (001/0>P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد وسواس ـ بی­اختیاری، تکانشگری، سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی دانشجویان همبستگی دارد. بنابراین، توصیه می­شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش خودارضایی جنسی افراد، توجه به این مؤلفه­ها را در دستور کار خود قرار دهند.
واژه­های کلیدی: خودارضایی جنسی، وسواس ـ بی­اختیاری، تکانشگری، سلامت معنوی، عزت نفس، دانشجویان، اهواز
 
متن کامل [PDF 232 kb]   (279 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (379 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳