جلد 17، شماره 4 - ( 4-1397 )                   جلد 17 شماره 4 صفحات 293-304 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه شهرکرد
چکیده:   (856 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: فرسودگی تحصیلی مسأله‌ای مهمی است که با عملکرد ضعیف تحصیلی در ارتباط است. گرچه، توجه زیادی به این مسأله‌ شده است، اما پژوهش‌های محدودی در رابطه با نقش تمامیت‌خواهی و جو عاطفی خانواده انجام شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال تحصیلی 96-1395 بر مبنای تمامیت‌خواهی و جو عاطفی خانواده بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی است. جامعه پژوهش را دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل می‌دادند که 200 نفر از آنها در سال تحصیلی 96-1395 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با مقیاس‌های فرسودگی تحصیلی Schaufeli و همکاران، تمامیت‌‌خواهی بشارت و جو عاطفی خانواده Hilburn-Cobb مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ± انحراف معیار)، آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه تمامیت خواهی و فرسودگی تحصیلی (218/0 =r، 001/0P<) و نیز رابطه بین جو عاطفی خانواده با فرسودگی تحصیلی (289/0- =r، 001/0>P) معنی‌دار است. نتایج رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که تمامیت خواهی (193/0=B، 005/0=P) و جو عاطفی خانواده (403/0- =B، 001/0=P) توان پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی را دارند و 2/14 درصد واریانس فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تبیین می‌کنند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، در طرح‌های مداخلاتی، توجه به نقش تمامیت‌خواهی و جو عاطفی خانواده جهت پیش‌گیری و یا کاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: فرسودگی تحصیلی، تمامیت‌خواهی، جو عاطفی خانواده، دانشجویان، شهرکرد
متن کامل [PDF 292 kb]   (626 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (231 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱