جلد 17، شماره 9 - ( 9-1397 )                   جلد 17 شماره 9 صفحات 889-898 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khabazian A, Tavakoli A, Dehghani M, Soltani S. Survey of the Knowledge of Medical Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences About Periodontal Disease in 2016-2017: A Short Report . JRUMS. 2018; 17 (9) :889-898
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4289-fa.html
خبازیان آرزو، توکلی علی، دهقانی مائده، سلطانی سمانه. بررسی میزان آگاهی از بیماری‌های پریودنتال در دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 1396-1395: یک گزارش کوتاه . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397; 17 (9) :889-898

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4289-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متن کامل [PDF 206 kb]   (145 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (555 مشاهده)
متن کامل:   (66 مشاهده)
گزارش کوتاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 17، آذر 1397، 898-889
 
بررسی میزان آگاهی از بیماری­های پریودنتال در دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی
1396-1395: یک گزارش کوتاه

 
 
 
 
 
آرزو خبازیان[1]، علی توکلی[2]، مائده دهقانی[3]، سمانه سلطانی[4]
 
 
 
دریافت مقاله: 29/3/97   ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 20/4/97    دریافت اصلاحیه از نویسنده: 20/8/97         پذیرش مقاله: 21/8/97
 
 
 
 

چکیده
زمینه و هدف: برخی عوامل زمینه­ساز بروز بیماری­های پریودنتال با افزایش سطح آگاهی، قابل پیش­گیری است. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد بیماری­های پریودنتال در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، آگاهی210 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که به­طور تصادفی انتخاب شدند، با استفاده از پرسش­نامه بررسی شد. داده­ها توسط آزمون­های آماریt  مستقل، آنالیز واریانس یک­طرفه، آزمون تعقیبی Tukey  و ضریب هم­بستگی Pearson تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی شرکت کنندگان 62/3±25/9 بود. بین میانگین نمره آگاهی با سن، ترم تحصیلی و معدل افراد اختلاف آماری معنی­داری وجود داشت (001/0p= اما با جنسیت افراد ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (715/0p=).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، آگاهی افراد با افزایش ترم تحصیلی افزایش می­یابد. جهت ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان، برگزاری کارگاه­های آموزشی در این رابطه مفید به نظر می­رسد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، بیماری­های پریودنتال، دانشجویان پزشکی، یزد
 
 

مقدمه
بیماری پریودنتال، بیماری چند عاملی مزمن و شایع که بر کیفیت زندگی افراد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و روانی تأثیر می­گذارد و در صورت عدم درمان به موقع و مناسب می­تواند موجب از دست رفتن دندان­ها شود ]١[.
پلاک باکتریال عامل اصلی بیماری­های پریودنتال محسوب می­شود، اما برخی بیماری­های سیستمیک می­توانند زمینه ساز تخریب بیشتر بافت­های پریودنتال باشند. هم­چنین اثر  بیماری­های پریودنتال بر مشکلات عروق کرونر، دیابت، زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد و بیماری­های تنفسی اثبات شده است ]2[. با توجه به این که پزشکان در اکثر موارد اولین گروه مواجهه شونده با بیماران بوده، می‌توانند نقش مهمی در راهنمایی و هدایت بیماران در مورد بیماری­های دهان و دندان داشته باشند. این مسئله به خصوص در طبقات اجتماعی پایین­تر، با دسترسی کمتر به دندان­پزشک، خود را بیشتر نشان می­دهد ]3[. اما مطالعات نشان می­دهند که سطح آگاهی از وضعیت پریودنتال در میان ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، غیر از دندان‌پزشکان، کم است] 4[. شاید علت آن را بتوان به ارتباطات محدود بین دندان­پزشکان و سایر حرفه­های مرتبط با سلامت، مربوط دانست ]5[.
غربال­گری و ارجاع زود­هنگام توسط متخصصان مراقبت­های بهداشتی، می­تواند ‏با ترغیب بیماران به پیگیری مراقبت­های دهان و دندان در وضعیت سلامت عمومی و سلامت حفره دهان آن­ها سودمند باشد. بنابراین لازم است درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان به عنوان بخشی از سلامت عمومی به پزشکان آموزش داده شود ]6[.
در این رابطه Gur و همکارش در سال 2011، آگاهی پزشکان به ارتباط دو سویه بیماری­های پریودنتال و سیستمیک را مورد مطالعه قرار دادند که تنها درصد کمی از پزشکان از این ارتباط آگاه بودند ]7[. هم­چنینAsady  در مطالعه­ای سطح آگاهی پزشکان از تأثیرات متقابل بیماری­های پریودنتال بر سلامت عمومی بدن را، خوب ارزیابی کرد ]8[. اما مطالعه دیگری در میان دانشجویان پزشکی همدان نشان داد که اطلاعات بیش از نیمی از دانشجویان در زمینه سلامت دهان کافی نمی­باشد ]9[.
با توجه به تأثیر­گذاری بیش­تر آموزش بر جوانان و دسترسی آسان­تر به دانشجویان می­توان از پتانسیل این قشر، برای افزایش آگاهی عمومی استفاده کرد، چرا که آگاهی و نگرش صحیح دانشجویان در زمینه بیماری­های حفره دهان  به­طور غیر مستقیم تأثیر مثبتی بر بهداشت و سلامت جامعه دارد ]10[. به علت هم راستا نبودن مطالعات اندک قبلی در رابطه با میزان آگاهی دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی از بیماری­های پریودنتال و با توجه به اهمیت تشخیص، درمان زود هنگام، ارجاع مناسب و به موقع بیماران و امکان ارائه آموزش ساختارمند در محیط آموزشی برای دانشجویان، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی از بیماری­های پریودنتال در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی 96-  1395 انجام شد.

مواد و روش‌ها
مطالعه توصیفی حاضر در سال تحصیلی 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت. برای ورود به مطالعه از دانشجویان دوره بالینی پزشکی دانشگاه (تحصیل کننده ترم ٨ الی ترم 14) استفاده شد. هم­چنین معیار خروج از مطالعه عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم تکمیل کامل پرسش­نامه در نظر گرفته شد. با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و با توجه به نتایج مطالعه مقدماتی 3=S (انحراف معیار نمره گذاری) و خطای برآورد 5/0=d حجم نمونه210 نفر برای مطالعه انتخاب گردید. انتخاب دانشجویان به گونه­ای بود که در هر ترم تحصیلی 30 نفر انتخاب شدند. پس از دریافت لیست دانشجویان واجد شرایط از امور دانشجویی ٢١٠ نفر (در هر ترم 30 نفر) با کمک جدول اعداد تصادفی از میان دانشجویان با کمک شماره دانشجویی آن‌ها انتخاب شدند تا به پرسش­نامه ای که با توجه به مطالعه Pralhad و  Thomasدر سال ٢٠١١ ]4 [، تهیه گردیده بود، پاسخ دهند. پرسش­نامه­ها با مراجعه پژوهش­گر به بیمارستان شهید صدوقی یزد به دانشجویان داده شد و از آن­ها خواسته شد که پس از تکمیل پرسش­نامه در وقت آزاد خود در همان روز آن را تحویل دهند. شرکت در مطالعه اختیاری و با رضایت­مندی آگاهانه بوده است. هم­چنین در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و جنبه­های اخلاقی آن به دانشجویان اطمینان خاطر داده شد. به منظور گردآوری داده­ها در این پژوهش از پرسش­نامه­های بی­نام استفاده گردید. علاوه بر این، این مطالعه دارای کد اخلاق از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (به شماره1395.250) می باشد.
پرسش­نامه مورد استفاده در این مطالعه شامل دو بخش بوده؛ بخش اول، اطلاعات دموگرافیک افراد مورد بررسی (سن، جنس، ترم تحصیلی و معدل کل) و بخش دوم حاوی سؤالات آگاهی که خود شامل ٤ حیطه است: درک درستی از تعاریف (سؤالات٣-١)، آگاهی در مورد علت­ها و عوامل مرتبط با بیماری پریودنتال (سؤالات ١١-٤ با ٢ زیر سؤال)، دسترسی به درمان، مفاهیم مربوط به آن­ها (سؤالات ١٥-١٢)، و آگاهی در مورد تکنیک­های مختلف درمانی مورد استفاده (سؤالات ٢٤-١٦) . روایی و محتویات سؤالات پرسش­نامه مورد نظر با مشاوره با چند تن از متخصصان مختلف دانشکده دندان­پزشکی بررسی شد و تغییرات در سؤالاتی که نیاز به اصلاح داشتند اعمال گردید. جهت بررسی پایایی آن ابتدا پرسش­نامه در اختیار ١٥ نفر از دانشجویان پزشکی به صورت آزمایشی قرار گرفته و آلفا کرونباج آن محاسبه شد و با داشتن سطح معیار  ٧٨/٠، پرسش­نامه در اختیار جامعه هدف قرار گرفت.
سپس داده­های مربوط به سؤالات اصلی پرسش­نامه، کددهی و میزان آگاهی در هر سؤال از صفر تا دو، نمره گذاری شد. هر سؤال سه گزینه پاسخ داشت که به "جواب اشتباه"(نمره ٠)، "نمی‌دانم" (نمره ٢/٠)، و "جواب صحیح" (نمره ١) تعلق گرفت. حداقل نمره 0 و حداکثر آن 24 می‌باشد که بالاتر بودن نمره نشان دهنده افزایش آگاهی دانشجو می‌باشد. نمره ٨-0 نشان دهنده آگاهی ضعیف، 12-2/٨ آگاهی متوسط و 24-2/12 آگاهی خوب بود ]4[. داده­های حاصل از پرسش­نامه جمع­آوری و سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ١٧ و آزمون آماری t مستقل، آنالیز واریانس یک­طرفه، آزمون تعقیبی Tukey HSD و ضریب همبستگی Pearson تجزیه و تحلیل شد. سطح  معنی­داری در این مطالعه ٠٥/٠ در نظر گرفته شد.
نتایج
در میان ٢١٠ دانشجویی که پرسش­نامه را تکمیل نمودند، ١١٩ نفر (٥٢­ درصد) زن و ٩١ نفر (٤٧ درصد) مرد بودند. دامنه سنی افراد ٢٩-٢٢ سال با میانگین سنی ٦٨/١±٤٤/٢٤ و میانگین معدل ١١/١±٩٦/١٤ بود. میانگین نمره آگاهی آنان از بیماری‌های پریودنتال 62/3±25/9 با دامنه تغییرات 2/1 تا 80/19 بود.
در جدول 1 فراوانی نسبی پاسخ دانشجویان مورد بررسی در خصوص آگاهی از بیماری­های پریودنتال به هر یک از سؤالات اصلی پرسش­نامه آورده شده است. به منظور بررسی رابطه آگاهی افراد مورد بررسی با جنسیت آنان از آزمون t مستقل استفاده شد. میانگین نمره آگاهی مردان مورد مطالعه (40/3±33/9) نسبت به میانگین زنان مورد مطالعه (91/3±14/9) بیشتر بود، ولی از نظر آماری تفاوت بین دو جنس معنی دار نبود (715/0p =). نتایج آنالیز واریانس یک­طرفه نشان داد تفاوت آماری معنی­داری بین میانگین نمره آگاهی دانشجویان در مورد بیماری­های پریودنتال در ترم­های مختلف تحصیلی وجود دارد و با بالارفتن ترم تحصیلی آگاهی افراد بیشتر شده بود (0001/0p =).
میانگین نمره آگاهی دانشجویان از 38/7 در ترم ٨ به 88/11 در ترم 14 رسیده بود. در بررسی مقایسه­ای دو به دوی میانگین نمره آگاهی افراد با ترم­های تحصیلی متفاوت با آزمون آماری Tukey HSD مشاهده شد، اختلاف آماری معنی­داری بین میانگین نمره آگاهی دانشجویان ترم‌های 7، 8 و 9 با ترم 14 وجود دارد (05/0>P).
به منظور بررسی رابطه آگاهی افراد مورد بررسی با سن، معدل و ترم تحصیلی آنان از آزمون ضریب هم­بستگی Pearson استفاده شد. بر این اساس میانگین نمره آگاهی افراد با سن، معدل و ترم تحصیلی رابطه مستقیم و معنی‌داری داشت. با بالا رفتن سن، معدل و ترم تحصیلی میانگین نمره آگاهی افراد افزایش یافت (05/0<P).
 
 

جدول 1- فراوانی نسبی پاسخ دانشجویان دوره بالینی پزشکی شهید صدوقی یزد در خصوص آگاهی از بیماری­های پریودنتال در سال تحصیلی 96-1395 (210=n)
 
حیطه سؤالات پاسخ  
اشتباه
(درصد) تعداد
نمی‌دانم
(درصد) تعداد
درست (درصد) تعداد  
تعاریف آیا پیوره مثل التهاب لثه(Gingivitis)  می­باشد؟                    (4/11) 24   (31)  65 (6/57)  121  
آیا بیماری­های پریودنتال قابل پیش­گیری هستند؟      (11) 23    (7/66)  140 (4/22)  47  
Halitosis یا بوی بد دهان چیست؟    (5/10) 22 (6/18)  39  (71)  149
علت­ها و عوامل مرتبط با بیماری پریودنتال بیماری پریودنتال در اثر کدام موارد ایجاد می­شود؟      (2/6) 13 (9/81) 172 (9/11)25  
آیا ژنتیک در بیماری­های پریودنتال نقشی دارد؟   (8/14) 31 (61) 128 (3/24) 51  
آیا بیماری دیابت ریسک فاکتور بیماری پریودنتال می­باشد؟ (4/11) 24 (7/25) 54 (9/62) 132  
آیا بیماری پریودنتال می­تواند باعث تولد زودرس نوزاد با وزن کم شود؟   (4/12) 26 (59) 124 (6/28) 60  
آیا کشیدن سیگار بر روی ترمیم بافت­های پریودنتال مؤثر است؟  (2/6) 13 (2/16) 34 (6/77) 163  
آیا درباره­ی تورم لثه که گاهی اوقات در طول بارداری اتفاق می­افتد، آگاهی دارید؟   (89) 187 (10) 21 (1) 2  
به نظر شما افزایش حجم لثه به کدام دلیل ایجاد می­شود؟ (4/11) 24 (6/67) 142 (21) 44  
آیا حساس شدن دندان­ها، حساسیت نسبت به سرما گرما و شیرینی می­باشد؟    (2/16) 34 (9/62) 132 (21) 44  
دسترسی به درمان و مفاهیم مربوطه آیا هنگامی که خون­ریزی از لثه وجود دارد نیاز به ویزیت دندان­پزشکی می­باشد؟ (2/5) 11 (8/13) 29 (81) 170  
افزایش حجم لثه توسط کدام موارد درمان می­شود؟   (1/77) 162 (6/17) 37 (2/5) 11  
آیا جرم­گیری باعث برداشته شدن مینای دندان­ها می­شود؟   (80) 168 (2/15) 32 (8/4) 10  
یک فرد هرچند وقت یک بار باید توسط دندان­پزشک ویزیت شود؟   (4/11) 24 (3/83) 175 (2/5) 11  
تکنیک‌های مختلف درمانی مورد استفاده آیا لبخند با نمایش زیاد لثه (Gummy smile) قابل درمان است؟    (1/7) 15 (6/78) 165 (3/14) 30  
به نظر شما رنگ لثه تیره یا قهوه­ای قابل درمان است؟  (11) 23 (3/74) 156 (8/14) 31  
آیا شما می­دانید که استخوان آلوئولار می­تواند توسط استخوان مصنوعی بازسازی شود؟   (9/2) 6 (5/89) 188 (6/7) 16  
آیا شما در ارتباط با استفاده از داروهای حامل موضعی برای درمان­های پریودنتال آگاهی دارید؟   (1/57) 120 (9/32) 69 (10) 21  
آیا شما درباره استفاده ازLASER  در درمان بیماری­های پریودنتال آگاهی دارید؟ (3/13) 28 (1/77) 162 (5/9) 20  
آیا تحلیل لثه قابل درمان است؟    (2/25) 53  (59) 124 (7/15) 33  
آیا درباره Alloderm که به­ طور رایجی در درمان بیماری­های پریودنتال استفاده می­شود، آگاهی دارید؟ (8/24) 52 (5/59) 125 (7/15) 33  
آیا بافت­های پریودنتال از دست رفته می­تواند توسط Platelet-rich plasma –PRP- جایگزین شود؟   (7/16) 35 (8/63) 134 (5/19) 41  
ایمپلنت­های دندانی چه هستند؟ (3/4) 9 (1/7) 15 (6/88) 186  
 
 
بحث
با توجه به ماهیت بیماری‌های پریودنتال پیشگیری، تشخیص زود­هنگام و درمان برای جلوگیری از پیشرفت این بیماری‌ها ضرورت دارد. پزشکان  با کنترل عوامل سیستمیک مرتبط با بیماری می‌توانند در این زمینه نقش بسیار مؤثری داشته باشند ]11[.
در این مطالعه، میانگین نمره آگاهی دانشجویان پزشکی از بیماری­های پریودنتال 62/3±25/9 بود که می‌توان گفت این سطح آگاهی در حد متوسط می‌باشد. بر خلاف نتایج مطالعه حاضر نتایج حاصل از مطالعه‌ Asady در اردبیل، نشان از سطح آگاهی بسیار خوب پزشکان از تأثیر سیستمیک بیماری پریودنتال بود ]8[. علت تفاوت نتایج می­تواند مربوط به تفاوت جامعه مورد بررسی باشد، چرا که مطالعه حاضر بر روی دانشجویان پزشکی بدون سابقه فعالیت پزشکی انجام شده است، درحالی که در مطالعه Asady پزشکان با بیش از 3 سال سابقه‌ طبابت جامعه هدف بودند] 8[.
در مطالعه Taşdemir و  همکاران، 8/90 درصد از پزشکان مورد بررسی، از ارتباط بین بیماری پریودنتال با سلامت سیستمیک  آگاه بودند. 5/56 درصد، بیماران خود را به دلایل مختلف به پریودنتیست ارجاع داده بودند و 44 درصد خون­ریزی از لثه را شایع‌ترین دلیل برای ارجاع بیمار به پریودنتیست عنوان نموده بودند. اگرچه اکثر پزشکان گزارش نمودند که از رابطه بین بیماری پریودنتال با سلامت سیستمیک آگاهی دارند، اما یافته­های این مطالعه نشان داد که این آگاهی توسط دانش دقیقی پشتیبانی نمی­شود] 12[. در مطالعه Gur و همکارش تنها 12 درصد از پزشکان به ارتباط دو سویه بیماری­های پریودنتال و سیستمیک اشاره کردند] 7[.
هم­چنین در مطالعه Maboudi و همکاران که برروی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ساری و بابل صورت گرفته بود، سطح آگاهی دانشجویان ساری از بیماری­های پریودنتال متوسط ولی در مورد دانشجویان بابل خوب ارزیابی گردید ]13[. مطالعه Ahmady و همکارش در میان دانشجویان پزشکی همدان نیز نشان داد که بیش از 50 درصد دانشجویان اطلاعات کافی در زمینه سلامت دهان نداشته­اند] 9[.
در مطالعه حاضر میانگین نمره آگاهی افراد با معدل آنان رابطه مستقیم و معنی­داری داشت و با بالا رفتن معدل، میانگین نمره آگاهی افراد افزایش یافته است. نتایج مطالعه Al-Zarea نشان داد که سرانه مطالعه ارتباط آماری معنی­داری با آگاهی از عوامل بروز بیماری پریودنتال نداشته، اما با آگاهی از علائم بیماری پریودنتال، اقدامات پیشگیرانه، رابطه با سلامت عمومی و بیماری­های سیستمیک رابطه معنی­داری دارد ]14[.
تقریبا هیچ کدام از شرکت کنندگان در این مطالعه از ارتباط بین بارداری و بیماری­های لثه آگاهی نداشتند در­حالی­که تأثیر آن به عنوان یک عامل در زایمان زودرس و تولد نوزادان با وزن کم نشان داده شده است ]2[.
هم­چنین در مطالعه حاضر، 80 درصد دانشجویان مورد بررسی معتقد بودند که جرم­گیری باعث برداشته شدن مینای دندان می­گردد. بدیهی است که ممکن است در خلال جرم­گیری مقدار بسیار ناچیزی از بافت مینای دندان هم برداشته شود، ولی این امر آن قدر کم است که در قیاس با منافع این درمان اساساً قابل ملاحظه نیست ]2[. تعداد زیادی از دانشجویان (6/77 درصد) درباره اثر استعمال سیگار بر بافت­های پریودنتال آگاهی داشتند. در مطالعات نیز بررسی وضعیت پریودنشیوم افراد سیگاری وضعیت بدتری را در مقایسه با افراد غیر سیگاری نشان داده است ]15[. از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به مخدوش بودن برخی پرسش‌نامه‌ها و پر کردن سریع و با دقت کم پرسش‌نامه‌ها به علت کمبود وقت اشاره کرد. پیشنهاد می‌شود مطالعات بعدی وسیع‌تر بوده و به صورت سراسری انجام گیرد تا خلاءهای آموزشی بهتر مشخص شود.
نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین آگاهی افراد مورد بررسی در خصوص بیماری­های پریودنتال
متوسط رو به پایین می­باشد. لذا ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان پزشکی به لحاظ انتقال دانش آنان به بیماران پریودنتال جهت حفظ بهداشت مناسب دهان و جلوگیری از مشکلات بعدی با برگزاری کارگاه­های آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. هم­چنین جهت افزایش آگاهی دانشجویان پزشکی با بهداشت دهان و دندان و نیز بیماری
­های حفره دهان از جمله بیماری­های پریودنتال، ارائه واحد درسی در این خصوص به صورت اختیاری برای این گروه از دانشجویان ضروری به نظر می‌رسد.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که در این مطالعه شرکت نمودند، صمیمانه قدردانی می­کنیم. این مطالعه منتج از پایان­نامه دانشجویی مصوب به شماره 836-96 در شورای پژوهشی دانشکده دندان‌‌‌پزشکی شهید صدوقی یزد می‌باشد.
.
 
 
 
 
 
 
 
References
 
 
[1] Watt RG, Petersen PE. Periodontal health through public health–the case for oral health promotion. Periodontology 2000 2012; 60(1): 147-55.
[2]  Newman MG, Takei HH, Carranza FA, Klokkevold PR. Carranza's clinical periodontology 10th ed. Philadelphia:WB Saunders 2015; p: 186-212.
[3] Mouradian WE, Reeves A, Kim S, Evans R,  Schaad D, Marshall SG, et al. An oral health curriculum for medical students at the University of Washington. Academic Medicine 2005; 80(5): 434-42.
[4] Pralhad S, Thomas B. Periodontal awareness in different healthcare professionals: A questionnaire survey. Journal of Education and Ethics in Dentistry 2011; 1(2): 64.
[5] Ramirez JH, Arce R, Contreras A. Why must physicians know about oral diseases? Teach learn Med 2010; 22(2): 148-55.
[6] Nagarakanti S, Epari V, Athuluru D. Knowledge, attitude, and practice of medical doctors towards periodontal disease. J Indian Soc Periodontol 2013; 17(1): 137.
[7] Gur A, Majra J. Awareness regarding the systemic effects of periodontal disease among medical interns in India. J Glob Infect Dis 2011; 3(2): 123.
[8] Asady M. Survey of awareness and operation regarding systemic effects of Periodontal disease among general medical doctors in Ardabil.[Thesis]. Ardabil: School of dentistry, Ardabil University of Medical Science; 2015.[Farsi]
[9] Ahmadi MF, Porhemmat H. Knowledge and practice of medical interns about oral medicine in hamadan university of medical sciences. JQUMS 2012; 16(3): 90-92.[Farsi].
[10] Ahmadi-Befrajerd M.Knowledge, attitude, and performance of university students regarding oral health; a comparison between medical and non-medical students of Shahid Beheshti University in 2015-2016.[Thesis]. Tehran: School of dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Science; 2016.[Farsi].
[11] Kawar N, Alrayyes S. Periodontitis in pregnancy: the risk of preterm labor and low birth weight. Dis Mon 2011; 57(4): 192-202.
[12] TAŞDEMIR Z, Alkan BA. Knowledge of medical doctors in Turkey about the relationship between periodontal disease and systemic health. Braz Oral Res 2015; 29(1): 1-8.
[13] Maboudi A, Heydari M, Shiva A, Ebrahiminejad M. Knowledge of Medical Interns Regarding Periodontitis in Sari and Babol Schools of Medicine in 2013-14. J Mash Dent SCH 2017; 41(3): 263-72. [Farsi]
[14] Al-Zarea BK. Oral health knowledge of periodontal disease among university students. Int J Dent 2013; 2013.
[15] Luzzi LI, Greghi SL, Passanezi E, Sant’ana AC, Lauris JR,Cestari TM. Evaluation of clinical periodontal conditions in smokers and non-smokers. J Appl Oral Sci 2007; 15 (6): 512-7.  


Survey of the Knowledge of Medical Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences About Periodontal Disease in 2016-2017: A Short Report
 
A. Khabazian[5], A. Tavakoli[6], M. Dehghani[7], S. Soltani[8]
 
 
Received: 19/06/2018  Sent for Revision: 11/07/2018    Received Revised Manuscript: 11/11/2018              Accepted: 12/11/2018
 
Background and Objectives:  Some predisposing factors in inducing periodontal diseases can be prevented by increasing awareness. So, this study was accomplished to evaluate periodontal diseases knowledge by medical students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2016-2017.
Materials and Methods: In this descriptive study, 210 medical students of Shahid Sadoughi university of medical sciences were randomly selected and their knowledge was assessed through a questionnaire. Independent t-test, one-way ANOVA, Tukey’s HSD and Pearson’s correlation coefficient were used for data analysis.
Results: The mean and standard deviation of knowledge score was 9.25±3.62. There was a statistically significant difference  between the mean score of knowledge and age, education level and students’ average score (p=0.0001). But there wasn’t a statistically significant relationship between the mean score of knowledge and gender (p=0.715).
Conclusion: Considering the results, knowledge of students was increased with the rise of the semester. Therefore, in order to promote the medical students’ knowledge, holding workshops in this field seems helpful.
Key words: Knowledge, Periodontal disease, Medical students, Yazd
 
Funding: This research was funded by Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services approved the study (IR.SSU.REC.1395.250).
 
 
How to cite this article: Khabazian A, Tavakoli A, Dehghani M, Soltani S. Survey of the Knowledge of Medical Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences About Periodontal Disease in 2016-2017: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17 (9): 889-98. [Farsi]
 
 
 
[1]- استادیار گروه آموزشی پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
[2]- استادیار گروه آموزشی پاتولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
[3]- دندانپزشک عمومی، یزد، ایران
[4]- (نویسنده مسئول) دستیار تخصصی پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران
تلفن: 36699110-031 دورنگار: 36250334-035 پست الکترونیکی: soltanysamaneh70@gmail.com
 
  1. - AssistantProf., Dept. of Periodontics, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health services, Yazd, Iran
ORCID: 0000-0003-0246-9251
  1. - Assistant Prof., Dept. of Oral and Maxillofacial Pathology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health services,, Yazd, Iran, ORCID: 0000-0003-4436-3949
  1. - General Dentist, Yazd, Iran, ORCID: 0000-0001-7032-5837
  1. - Periodontics Resident, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services, Isfahan, Iran, ORCID: 0000-0002-1634-1200.
  2. Corresponding Author) Tel: (031)36699110, Fax: (035)36250334, Email: Soltanysamaneh70@gmail.com
نوع مطالعه: توصيفي | موضوع مقاله: دندان پزشكي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb