جلد 17، شماره 9 - ( 9-1397 )                   جلد 17 شماره 9 صفحات 881-888 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasanpour M, Aghalari Z, Jafarian S. Study of knowledge, Attitude and Practice of Sari Training Hospital Personnel on Paper Recycling and Resistance Economy in 2017: A Short Report . JRUMS. 2018; 17 (9) :881-888
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4384-fa.html
حسن پور مجتبی، اقالری زهرا، جعفریان سمیه. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در خصوص بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی در سال 1396: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397; 17 (9) :881-888

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4384-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی بابل
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، بازیافت
متن کامل [PDF 199 kb]   (200 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (883 مشاهده)
متن کامل:   (100 مشاهده)
گزارش کوتاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 17، آذر 1397، 888-881
 
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در خصوص بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی در سال 1396: یک گزارش کوتاه
مجتبی حسن‌پور[1]، زهرا آقالری[2]، سمیه جعفریان[3]
دریافت مقاله: 27/4/97   ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 18/7/97    دریافت اصلاحیه از نویسنده: 28/7/97         پذیرش مقاله: 20/8/97
 
 
 
 

چکیده
زمینه و هدف: از آنجایی­که بازیافت کاغذ علاوه بر صرفه­جویی انرژی، از مصادیق اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی می‌باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در خصوص بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی انجام پذیرفت.
مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی حاضر، 151 نفر از کارکنان بیمارستان آموزشی ساری در سال 1396 به‌صورت سرشماری انتخاب و نظرات آنها در خصوص بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاومتی توسط پرسش­نامه­ بررسی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص­های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای استفاده شد.
یافته‌ها: 113 نفر (8/74 درصد) بازیافت را از مصادیق اقتصاد مقاومتی می‌دانستند. هم­چنین بین انجام بازیافت در محل کار و آشنایی با مفهوم اقتصاد مقاومتی ارتباط معنی­داری وجود داشت (001/0p=).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بیش از 70 درصد افراد از آگاهی و نگرش کافی در خصوص بازیافت کاغذ برخوردارند، اما از نظر عملکرد نیاز به آموزش دارند.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، بازیافت
 
 
مقدمه
بسیاری از متخصصین علوم زیست‌ محیطی بازیافت را راه ‌حل اساسی برای کاهش میزان زباله تولیدی و کاهش مصرف منابع طبیعی و کاهش آلودگی‌های ناشی از استخراج مواد اولیه و تولید زباله معرفی می‌کنند ]1[. در استراتژی طراحی‌ شده توسط آژانس حفاظت محیط‌ زیست تحت عنوان مدیریت جامع پسماند، بازیافت اجزای پسماند به‌عنوان اولویت سوم (بعد از کاهش تولید و استفاده مجدد) و قبل از استراتژی‌های سوزاندن برای تولید انرژی و دفن مطرح است ]2[. به طوری که به‌ وسیله بازیافت می‌توان زباله را از نظر کمی و کیفی کنترل نمود اما نمی‌توان آن را به‌طورکلی از بین برد. بازیافت از لحاظ اقتصادی نیز به‌صرفه است ]3[.
فرآیند بازیافت می‌تواند یکی از جنبه‌های عملی همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز باشد. از منظر مقام معظم رهبری شاخص­های اقتصاد مقاومتی شامل، استفاده از همه ظرفیت­های دولتی و غیردولتی، حمایت از تولید ملی، مدیریت صحیح منابع، مدیریت الگوی مصرف، استفاده حداکثری از منابع هم­چون طلای کثیف یا پسماند می­باشد ]4[. یکی از الزامات حیاتی در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تشریک‌ مساعی همگان است. یعنی هر کس در هر موقعیتی باید سهم خود را در قبال این مسیر به بهترین شکل ایفاء کند و بدیهی است تحت شرایط فعلی، عذری از کسی برای کوتاهی و انفعال پذیرفته نیست ]6-5[، در همین راستا کارمندان دولتی و غیردولتی نیز باید تلاش خود را به‌کار گیرند. در مطالعه‌ای که توسط Aghalari و همکارش با عنوان بررسی الگوی بازیافت مواد در خانواده‌ها با عنایت به فرهنگ اسلامی انجام‌شده بود نشان دادند که 28 درصد خانوارها با عبارت اقتصاد مقاومتی آشنایی داشته و 51 درصد آن‌ها به امر بازیافت مبادرت می‌ورزیدند ]7[. در مطالعه دیگری پتانسیل بازیافت کاغذ در ادارات و مؤسسات یک استان مورد بررسی قرارگرفته است که از 20 مؤسسه مورد بررسی تنها در یک مورد موضوع تفکیک و بازیافت کاغذ به اجرا در می‌آمده است ]8[.
با توجه به اینکه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد گروه­های خاصی مانند پرسنل درمانی در خصوص بازیافت حائز اهمیت است و می­تواند الگویی برای اقشار مختلف مردم باشد و هم­چنین پسماندهای کاغذی در بیمارستان­ها همراه با سایر پسماندها مخلوط می­شود و با توجه به مزایای فراوان بازیافت از جمله کاهش مقدار زباله تولیدی، کاهش هزینه دفع، ذخیره‌سازی انرژی و منابع طبیعی ]9[، و از سوی دیگر تأثیر بازیافت در اجرا سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه ]7[، این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عمل­کرد پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در خصوص بازیافت کاغذ اجرا شد تا با آگاه سازی پرسنل درمانی در خصوص نقش مثبت بازیافت کاغذ در کمک به اقتصاد کشور گامی مثبت برداشته شود.
مواد و روش‌ها
این مطالعه توصیفی با همکاری 200 نفر از کارکنان بیمارستان آموزشی ساری (بیمارستان 250 تختخوابی با تخصص‌های داخلی، اطفال، چشم، ارتوپدی، انکولوژی جراحی) در شهرستان ساری واقع در استان مازندران در تابستان 1396 انجام شد. نمونه‌گیری به روش سرشماری از میان کلیه پرسنل بیمارستان شامل: پزشکان، پرستاران، کارکنان اتاق عمل، آزمایشگاه، کارکنان اداری، خدمات و غیره انجام شد.
معیار ورود نمونه‌ها به مطالعه کارکنانی بودند که بیش از یک سال سابقه کار داشتند و هم­چنین از نظر نوع استخدام، کارکنان رسمی بودند. پرسش­نامه­ها در اختیار 200 نفر از پرسنل قرار گرفت و به آنها فرصت داده شد تا در مدت دو هفته پرسش­نامه را پاسخ دهند. هم‌چنین در طول دو هفته محققین این پژوهش، به صورت حضوری به پرسنل تکمیل پرسش­نامه­ها را یادآوری می­کردند. به دلایل مختلفی هم­چون بارکاری زیاد و عدم تمایل برخی پرسنل در پاسخگویی به پرسش­نامه­ها، در نهایت 151 نفر به پرسش­نامه‌ها پاسخ دادند. به‌منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، هدف از انجام پژوهش برای تمامی کارکنان مورد مطالعه توضیح داده شد و شرکت در پژوهش برای تمام آنان کاملاً اختیاری بود. به آن‌ها اطمینان داده شد که اطلاعات محرمانه مانده و داده‌ها تنها به‌صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هم­چنین نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی نبود و به افراد یک کد داده شد. معیار خروج افراد از پژوهش عدم تمایل برای ادامه شرکت در مطالعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته بود که توسط پژوهش­گران مطالعه حاضر طراحی شد. روایی پرسش­نامه توسط 5 تن از متخصصین بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن هم از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. پرسش­نامه در چهار بخش تهیه‌ شده بود. بخش اول: اطلاعات دموگرافیک (این قسمت شامل 5 سؤال بود که اطلاعات شرکت‌کنندگان در خصوص سن، جنس، میزان تحصیلات، شغل و سابقه کار بود). بخش دوم: سؤالات آگاهی شامل 5 سؤال (ضریب آلفا کرونباخ 77/0)، با سؤالاتی در خصوص آگاهی با مفهوم اقتصاد مقاومتی و روش‌های بازیافت بود. بخش سوم: سؤالات مربوط نگرش شامل 7 سؤال (ضریب آلفا کرونباخ 74/0)،که کسب نمره بالاتر نشان‌ دهنده نگرش بهتر در خصوص مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد بود. بخش چهارم: سؤالات عملکرد شامل 8 سؤال (ضریب آلفا کرونباخ 8/0)،کسب نمره بالاتر نشان‌ دهنده عملکرد بیشتر در خصوص مسائل مربوط به بازیافت مواد زائد جامد بود. در هر سه قسمت سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد، پاسخ‌ها به‌صورت طیف لیکرت پنج ‌درجه‌ای از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تنظیم ‌شده بود که هر سؤال دارای امتیازی بین 1 تا 5 بود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات و کدگذاری داده‌ها، جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss نسخه 22 و هم­چنین از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماری مجذور کای به‌منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری آزمون­ها 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج حاصل از پردازش اطلاعات دموگرافیک کارکنان بیمارستان نشان داد که میانگین و انحراف معیار سنی شرکت‌کنندگان در مطالعه 05/9±33/37 با دامنه سنی 18 تا 62 سال بودند. 90 نفر (6/59 درصد) پرسنل مورد بررسی زن، 74 نفر (49 درصد) از نظر شغلی بیش­ترین تعداد پرسنل پرستار، 101 نفر (8/66 درصد) لیسانس و 69 نفر (6/45 درصد) سابقه کار تا 10 سال داشتند. 115 نفر(1/76 درصد) با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی داشتند و 114 نفر (4/75 درصد) اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه را ضروری می‌دانستند. 91 نفر (2/60 درصد) بازیافت را از مصادیق اقتصاد مقاومتی می‌دانستند.
هم­چنین 117 نفر (4/77 درصد) معتقد بودند که مناسب‌ترین مکان تفکیک کاغذهای باطله در محل تولید است (جدول 1). در پاسخ به سؤالات بخش نگرش، 109 نفر (1/72 درصد) اقدامات انجام ‌شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه را ناکافی می‌دانستند. 133 نفر (88 درصد) بیان نمودند بازیافت کاغذ در حفظ سرمایه ملی مؤثر است، ولی 70 نفر (3/46 درصد) بازیافت کاغذ را کاری وقت‌گیر و پر دردسر می‌دانستند (جدول 1).
 
جدول 1- توزیع فراوانی پاسخ به سؤالات آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان آموزشی ساری در رابطه با بازیافت کاغذ و اقتصاد مقاوتی در سال1396 (151= n)
 
سؤالات پاسخ کارکنان بیمارستان
سؤالات آگاهی کاملاً موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملاً مخالفم
(درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد (درصد) تعداد
من با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی دارم. (8/21) 33 (3/54) 82  (2/19) 29 (6/2) 4  (9/1) 3
من با ضرورت اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی در کشور موافقم. (5/18) 28 (9/56) 86 (2/13) 20 (6/8) 13 (6/2) 4
بازیافت کاغذ از مصادیق اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی است. (1/29) 44 (1/31) 47 (2/17) 26 (6/2) 4 (9/3) 6 
بازیافت کاغذ باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. (7/35) 54 (3/48) 73 (2/11) 17 (3/3) 5 (3/1) 2
مناسب‌ترین مکان تفکیک کاغذهای باطله در محل تولید است. (1/31) 47 (3/46) 70 (5/14) 22 (6/6) 10 (3/1) 2
سؤالات نگرش          
اقدامات انجام ‌شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه ناکافی بوده است. (1/21) 32 (9/50) 77     (8/21) 33 (9/3) 6 (9/1) 3
اقدامات انجام ‌شده در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح جامعه و کشور منجر به عمل شده است. (6/8) 13 (7/31) 48 (82/27) 42 (1/25) 38 (6/6) 10
بازیافت کاغذ در حفظ منابع زیستی و کاهش آلودگی مؤثر است. (3/46) 70   (41) 62 (5/10) 16  (6/0) 1 (3/1) 2
بازیافت کاغذ در حفظ سرمایه ملی مؤثر است. (43) 65 (45) 68 (2/7) 11  (3/3) 5 (3/1) 2
بازیافت کاغذ کار خداپسندانه‌ای است. (6/49) 75  (4/38) 58 (9/9) 15 (3/1) 2 (6/0) 1
بازیافت کاغذ کار وقت‌گیر و پردردسری است. (2/13) 20 (1/33) 50 (1/25) 38 (8/27) 42 (6/8) 13
بازیافت کاغذ جلوگیری از اسراف است. (7/35) 59 (7/39) 60 (9/13) 21 (9/5) 9 (3/1) 2
سؤالات عملکرد          
تاکنون شاهد اجرای مصادیق اقتصاد مقاومتی در محیط شغلی خود بوده‌ام. (5/10) 16 (8/21) 33 (4/30) 46 (1/23) 35 (6/8) 13
مصادیق اقتصاد مقاومتی را در زندگی خود به کار می‌گیرم. (8/15) 24 (2/56) 85 (5/14) 22 (5/10) 16 (6/2) 4
من حاضر به خرید کالاهای حاصل از کاغذهای بازیافتی مثل مدادهای بازیافتی هستم. (7/33) 51 (3/44) 67 (2/15) 23 (6/4) 7 (9/1) 3
من معتقدم کالاهای تولیدی از کاغذهای بازیافتی کیفیت مطلوبی ندارند. (5/14) 22 (7/39) 60 (8/27) 42 (8/15) 24 (9/1) 3
من از کاغذهای باطله یک رو دوباره استفاده می‌کنم. (5/22) 34 (6/49) 75 (2/19) 29 (9/7) 12 (6/0) 1
در محل کار من سطل زباله مخصوص جمع‌آوری کاغذهای باطله وجود دارد. (8/19) 30 (5/65) 99 (9/13) 21 (4/28) 43 (3/3) 5
من در محل کارم کاغذهای باطله را در سطل زباله مخصوص آن می‌اندازم. (5/22) 34 (7/31) 48 (5/16) 25 (5/22) 34 (6/6) 10
من در منزل کاغذهای باطله را از سایر زباله‌ها جدا می‌کنم. (1/23) 35 (6/47) 72 (5/14) 22 (6/10) 16 (9/3) 6
 
 
در پاسخ به سؤالات بخش عمل­کرد، 129 نفر (4/85 درصد) در محل کارخود سطل زباله‌ای جداگانه برای بازیافت کاغذ داشتند و 82 نفر (3/54 درصد) تفکیک کاغذ را در محل کار و 107 نفر (8/70 درصد) در محل زندگی خود تفکیک کاغذ را انجام می‌دهند. 118 نفر (1/78 درصد) بیان کردند حاضر به خرید محصولات حاصل از بازیافت کاغذ هستند (جدول 1).
آزمون‌ آماری مجذور کای نشان داد سطح تحصیلات و آگاهی از اقتصاد مقاومتی و بازیافت کاغذ (002/0p=) ارتباط معنی‌داری وجود داشت، به طوری که افراد با سطح تحصیلات بالاتر، به انجام بازیافت اعتقاد بیشتری داشتند. میان انجام بازیافت در محل کار و آشنایی با مفهوم اقتصاد مقاومتی (001/0p=) ارتباط معنی‌داری وجود داشت.
آزمون‌ آماری مجذور کای نشان داد میان جنسیت افراد با انجام عمل بازیافت در محل کار و منزل ارتباط معنی‌داری وجود داشت (021/0p=)، به طوری­که انجام بازیافت در میان زنان بیشتر از مردان بوده است. اما آزمون‌های آماری میان سابقه کار و نوع شغل با فرآیند بازیافت ارتباط معنی‌داری نشان نداد (05/0<p).
بحث
در مطالعه حاضر بیشتر کارکنان آگاهی خوبی در خصوص اقتصاد مقاومتی و بازیافت کاغذ داشتند، به طوری­که 115 نفر (1/76 درصد) با مفهوم اقتصاد مقاومتی آشنایی داشتند و 91 نفر (2/60 درصد) بازیافت را از مصادیق اقتصاد مقاومتی می‌دانستند. هم­چنین 117 نفر (4/77 درصد) معتقد بودند که مناسب‌ترین مکان تفکیک کاغذهای باطله در محل تولید است. هم­چنین نتایج مطالعه Mehdinejad و همکارانش تحت عنوان بررسی آگاهی، نگرش و عمل­کرد مردم شهرهای گرگان، گنبد و علی‌آباد کتول در مورد مدیریت مواد زائد شهری نشان داد که میزان آگاهی و نگرش مردم در خصوص بازیافت پسماند در حد متوسط بود ]10[. این مطلب بیان­گر آن است که با گذر زمان آگاهی و نگرش مردم در خصوص بازیافت افزایش ‌یافته و در عمل­کرد آن‌ها نیز اثر گذاشته اما تا رسیدن به نتایج بهتر و ارتقاء مستمر آگاهی افراد، هم­چنان نیاز به آموزش مسائل مربوط به تفکیک و بازیافت وجود دارد.
در مطالعه حاضر 129 نفر (4/85 درصد) کارکنان بیان نمودند که در محل کارشان سطل زباله جداگانه‌ای برای بازیافت کاغذ وجود دارد. شایان ‌ذکر است که موضوع بازیافت کاغذ به دلیل جلوگیری از گسترش تخریب جنگل‌ها و قطع درختان، از نظر اقتصادی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. علاوه بر آن بازیافت کاغذ 75 درصد کاهش آلودگی هوا، 50 درصد صرفه‌جویی در انرژی و 90 درصد کاهش آلودگی آب‌ها را نیز در پی دارد] 11[. در این رابطه، Zhang و همکاران در مطالعه‌ای با عنوان دانشگاه سبز، توسعه مدیریت زباله‌های پایدار در آموزش عالی دانشگاه Southampton به‌عنوان یک مطالعه‌ موردی، بازیافت جامع و ارائه‌ خدمات قابل ‌اطمینان از جمله قرار دادن سطل‌های بازیافت در هر آشپزخانه به‌طور متوسط باعث افزایش 25 درصد بازیافت مواد زائد در این دانشگاه گردیده است ]12[. انجام فرآیند بازیافت به خصوص در منزل و محل کار نیازمند حداقل امکانات هم­چون وجود سطل‌های زباله مجزاست تا تفکیک پسماند در مبدأ به‌درستی انجام شود و از این طریق انگیزه لازم برای تفکیک، به خصوص تفکیک کاغذهای باطله در مبدأ ایجاد می‌شود.
یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که 88 درصد افراد معتقد بودند بازیافت کاغذ در حفظ سرمایه ملی مؤثر است. از طریق بازیافت کاغذ در مصرف 6953 گالن آب و 463 گالن نفت صرفه‌جویی می‌شود ]13[. در مطالعه انجام‌شده توسط Alibeygi و همکارانش در شهر سیرجان تحت عنوان بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای شهر سیرجان، با توجه به میزان 7 تا 9 درصد کاغذهای باطله در میان سایر پسماندها و با توجه به‌صرفه اقتصادی آن روی تفکیک کاغذ و بازیافت مناسب پسماندها تأکید شد ]14[. تفکیک و بازیافت کاغذ که از مصادیق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا علاوه بر صرفه اقتصادی، روی محیط‌زیست نیز اثر مطلوب خواهد گذاشت. بنابراین مبادرت به آموزش در این خصوص ضروری به نظر می­رسد.
از نقاط قوت مطالعه حاضر پرداختن به موضوعی بهداشتی (بازیافت) و اجتماعی اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد، زیرا اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و از سوی ایشان تأکید شده است که مصادیق اقتصاد مقاومتی نه‌ تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در حوزه‌های مختلف علوم هم­چون بهداشت و درمان نیز باید تبیین شود. هم­چنین از دیگر نقاط قوت این مطالعه می‌توان به انجام این بررسی در میان پرسنل بیمارستان اشاره کرد که افراد اثرگذاری در درمان و پیش­گیری از بیماری‌ها هستند. از نقاط ضعف و محدودیت­های مطالعه حاضر می‌توان به عدم عودت تمامی پرسش­نامه‌ها از سوی پرسنل بیمارستان اشاره کرد که این موضوع را می‌توان به دلیل بارکاری زیاد پرسنل، درک نمود.
نتیجه‌گیری
مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی و نگرش کارکنان در خصوص اقتصاد مقاومتی و بازیافت کاغذ در سطح خوبی قرار داشت اما از نظر عمل­کرد برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به آموزش است. بنابراین باید در راستای نهادینه کردن مسائل بهداشتی به خصوص بازیافت که نقش مؤثری در سلامت مردم، محیط زندگی و نیز همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی در جامعه است، آموزش‌های مستمری انجام شود. هم­چنین پیشنهاد می­شود در محیط­های درمانی هم­چون بیمارستان­ها، سطل زباله­ای مخصوص کاغذهای باطله وجود داشته باشد، تا این پسماندهای با ارزش از نظر اقتصادی، با سایر پسماندهای عفونی و درمانی مخلوط نشوند.
تشکر و قدردانی
بدین‌وسیله از همکاری کلیه پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان که در پژوهش حاضر شرکت کردند و با پاسخ صادقانه به پرسش­نامه‌ها ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، قدردانی می‌گردد. .
 
 
 
 
 

References
 
 
[1] Ghanbari Q, Arshi S, Kamri M, Soroush-Zadeh M. Strategic Factors of Household Solid Waste Segregation at Source Program, Awareness and Participation of Citizens of the 3 Municipality District of Tehran. Community Health 2015; 2(3): 149-56.
[2] Solid waste management. Available at: URL: www.epa.gov, Accessed (2018, 6, 7).
[3] Zazouli MA, Tayban SMR, Balarak D. The Quantity of Waste Produced at Mazandaran University of Medical Sciences and Evaluating the Possibility of Recycling. J Health and Development 2013; 2(2): 83-93. [Farsi]
[4] Tirgar A, Aghalari Z. Assessing scientific outputs of Human Sciences Journals regarding resistive economy. CJS 2015; 2 (2) :16-23. [Farsi]
[5] Tirgar A, Aghalari Z. Municipal Solid Waste Recycling an Action along with Resistive Economics. Community Health 2016; 3(2):138-46. [Farsi]
[6] Tirgar A, Aghalari Z, Rabiei SM. The importance of social issues in medical sciences education. J Med Edu 2014-2015; 3(1): 39-45. [Farsi]
[7] Aghalari Z, Tirgar A. A survey on recycling pattern of families according to Islamic culture. Islam And Health J 2015; 1(4): 21-6. [Farsi]
[8] Zazouli MA, Mohseni Bandpei A, Eslami A, Sadeghi A. Survey on paper recycling potential in the head offices of Mazandaran province. Iranian J  Health and Environment 2009; 1(2): 99-104.
[9] Zhen-Shan L, Lei Y, Xiao-Yan Q, Yu-Mei S. Municipal solid waste management in Beijing City. Waste management 2009; 29(9): 2596-9.
[10] Mehdinejad M-H, Rajaei G, Aryaie M, Ahmadi M, Saeedinia R-M. Awareness and performance of people of the cities of Gorgan, Gonbad, and Aliabad Katool (Iran) regarding management of municipal solid waste materials. J Mazandaran Uni of Med Sci 2013; 23(106): 148-53. [Farsi]
[11] Farzadkia M, Dalvand A, Taghdisi M. Evaluation of Economic and Environmental Aspects of Paper and Paperboard Recycling from Municipal Solid Wastes of Isfahan City . ZJRMS 2008; 10 (3). [Farsi]
[12] Zhang N, Williams I, Kemp S, Smith N. Greening academia: Developing sustainable waste management at Higher Education Institutions. Waste management 2011; 31(7): 1606-16.
[13] Amouei A, Mohammadi A, Ghaneian M, Amouei Ojaki M. Survey of Economical and Environmental Potential From Source Separation Plan of Municipal Solid Wastes in Zone 5 of Tehran. TB 2013; 11(3): 36-44.[Farsi]
[14] Alibeygi A, Arabparizi V, Nasiri A, Amirmahani N, Shabani N, Tarzanan M, et al. Survey of Qualitative and Quantitative production of waste in the city of sirjan in winter 2013 and spring, summer and autumn 2014. TB  2016; 14(6): 103-11. [Farsi]


Study of knowledge, Attitude and Practice of Sari Training Hospital Personnel on Paper Recycling and Resistance Economy in 2017:
A Short Report
 
M. Hasanpour[4], Z. Aghalari[5], S. Jafarian[6]
 
 
 
Received: 18/07/2018  Sent for Revision: 10/10/2018    Received Revised Manuscript: 20/10/2018              Accepted: 11/11/2018
 
 
Background and Objectives:  Paper recycling saves energy, and it is an example of resistance economy. Therefore, the purpose of this study was to determine knowledge, attitude and practice of Sari Training Hospital personnel on paper recycling and resistance economy.
Materials and Methods: In the present descriptive study, conducted in 2017, 151 staff of Sari Training Hospital were selected in census method and their views regarding paper recycling and resistance economy were investigated through a questionnaire. Descriptive statistics and chi-square test were used to analyze the data.
Results: 113 people (74.8%) considered recycling as an example of resistance economy. There was also a significant relationship between doing recycling at work and familiarity with the concept of resistance economy (p=0.001).
Conclusion: The present study showed that more than 70% of people have adequate knowledge and attitude about paper recycling, but they need training in terms of performance.
Key words: Knowledge, Attitude, Practice, Recycling
 
Funding: There was no funding for this study.
Conflict of interest: None declared.
Ethical [j1] approval: This project was not registered.
 
 
How to cite this article: Hasanpour M, Aghalari Z, Jafarian S. Study of knowledge, Attitude and Practice of Sari Training Hospital Personnel on Paper Recycling and Resistance Economy in 2017: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2018; 17 (9): 881-88. [Farsi]
 
 
 
[1]- دانشجوی دکترای مدیریت، رئیس حسابداری بیمارستان آموزشی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران
[2]- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
[3]- (نویسنده مسئول) کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
  تلفن: 32040020-011، دورنگار: 32040020-011، پست الکترونیکی: jafarian.s51@gmail.com
 
[4]-PhD Student of Management, Accounting Director of Sari Educational Hospital, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran,ORCID: 0000-0001-6943-4358.
  1. -MSc Student of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran, ORCID: 0000-0002-9629-1433.
[6]- Environmental Health Engineering, Deputy of Health, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
  ORCID: 0000-0001-6943-4358.
(Corresponding Author) Tel: (011) 32040020, Fax: (011)32040020, Email: jafarian.s51@gmail.com

  1. این مطالعه [j1]کد اخلاق ندارد.
نوع مطالعه: گزارش كوتاه | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۸/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb