مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- اخبار و دستاوردهای مجله
شماره ویژه‌نامه آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شماره و یژه‌نامه آموزشی


نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:
http://journal.rums.ac.ir/find.php?item=1.44.29.fa
برگشت به اصل مطلب