جلد 17، شماره 3 - ( 2-1397 )                   جلد 17 شماره 3 صفحات 201-212 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tohidi N, Ghorbian S. Investigating the Association of RAN (rs 14035) and XPO5 (rs 2257082) Genes Polymorphisms with the Recurrent Pregnancy Loss in Women Referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil During 2015-2017 Years. JRUMS. 2018; 17 (3) :201-212
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-3978-fa.html
توحیدی نگین، قربیان سعید. بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن‌هایRAN (rs 14035) و XPO5 (rs 2257082) با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال‌های 1396-1395 . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397; 17 (3) :201-212

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-3978-fa.html


2. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر
واژه‌های کلیدی: ژن، چندشکلی، XPO5، RAN، سقط مکرر، اردبیل
متن کامل [PDF 222 kb]   (779 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (2315 مشاهده)
متن کامل:   (1223 مشاهده)
مقاله پژوهشی
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 17، خرداد 1397، 212-201
 
بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن‌هایRAN (rs 14035)  و
XPO5 (rs 2257082)  با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال‌های 1396-1395
 
 
نگین توحیدی[1]، سعید قربیان[2]
 
 
دریافت مقاله: 29/7/96   ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 23/10/96  دریافت اصلاحیه از نویسنده: 26/1/97         پذیرش مقاله: 27/1/97
 
 

چکیده
زمینه و هدف: یکی از مولکول‌های مهم در سلول‌های تروفوبلاستی جفت، پروتئین (rs 2257082) XPO5 است که در بیوژنز و پردازش miRNAها نقش دارد. از پروتئین‌های دیگری که در فرآیند پردازشی و تکاملی miRNAها نقش دارند، RAN است. وجود ژن‌هایRAN (rs 14035)  و  XPO5 ممکن است بر تنظیم بیان ژن‌ها در رحم مادر اثرگذار باشد و موجب خطر سقط‌های مکرر شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن‌های  rs 14035 و  rs 2257082 با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال‌های 1396-1395 بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی بر روی 100 خانم مبتلا به سقط مکرر با عامل ناشناخته و 100 خانم بدون سابقه سقط و واجد یک فرزند زنده مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در طی سال‌های 1396-1395 انجام شد. بعد از استخراج DNA، با روش PCR-RFLP فراوانی این چندشکلی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت و داده ها با آزمون آماری مجذور کای، تجزیه ‌و تحلیل شد.
یافته‌ها: ارتباط معنیداری بین ژنوتیپ‌های CC/CT+TT و CT/CC+TT در چندشکلی ژن XPO5، با خطر سقط مشاهده شد )041/0 .(P= این در حالی است که فراوانی ژنوتیپ ها برای چندشکلی ژن RAN، اختلاف معنی‌داری را از نظر آماری بین دو گروه زنان نشان نداد )516/0 .(P=
نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که چندشکلی ژن XPO5 می‌تواند به عنوان یک عامل مستعد کننده خطر سقط مکرر، در زنان باردار به شمار رود. درحالی‌که به نظر می‌رسد چندشکلی ژن RAN نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه ندارد.
واژه‌های کلیدی: ژن، چندشکلی،XPO5، RAN، سقط مکرر، اردبیل
 

مقدمه
سقط مکرر، به وقوع سه و یا تعداد بیشتر سقط قبل از هفته بیستم حاملگی اطلاق می‌گردد که حدود 1 درصد از زنان باردار را متأثر می‌کند. بر اساس نتایج منتشر شده، تقریباً 15-10 درصد از حاملگی‌ها به سقط منجر می‌شود که بیشترین میزان وقوع آن در 3 ماهه اول بارداری رخ می‌دهد ]2-1[. تقریباً بیش از نیمی از موارد سقط، به دلیل اختلالات کروموزومی در سلول‌های جنسی است ]4-3[. عوامل متعددی از قبیل ناهنجاری‌های کروموزومی، نقایص ساختمانی رحم، عفونت‌ها، اختلالات سیستم انعقادی، هورمونی و ایمیونولوژیکی به ‌عنوان علل سقط‌های مکرر شناخته ‌شده است، ولی با این‌حال موارد ناشناخته زیادی در این رابطه باقی ‌مانده است ]6-5[. بررسی‌ها نشان داده‌اند که مولکول‌های miRNA در فرآیندهای مهم و حیاتی در مراحل جنینی نقش دارند. امروزه، بیش از 1500 مولکول miRNA مختلف در انسان شناسایی‌ شده و تخمین زده ‌شده است که miRNA بیش از 2300 ژن انسان را تنظیم می‌کنند. این مولکول‌ها در فرآیندهای متعددی ازجمله رشد و نمو، شرایط فیزیولوژیکی مختلف به‌ویژه در حالت بارداری نقش فعال دارند ]7[. از نظر اندازه، این مولکول‌ها کمتر از 25 نوکلئوتید طول دارند که در تنظیم پس از نسخه‌برداری از طریق پیوند با توالی‌های مکمل بر روی mRNA هدف عمل کرده و در نتیجه منجر به تجزیه mRNA یا مهار آغاز ترجمه می‌گردند. جایگاه اتصال در این مولکول‌ها، ناحیه ترجمه نشده انتهای (3'-UTR) 3' توالی mRNA هدف واقع‌ شده است ]8[. محصولات ژن‌های Drosha، Dicer، Xportin 5 و RAN به ‌عنوان مولکول‌های حیاتی در سلول‌های تروفوبلاست جفتی شناسایی ‌شده‌اند که در بیوژنز و پردازش miRNA نقش دارند ]9[. ژن RAN بر روی کروموزوم 12q24.33 قرار دارد که محصول پروتئینی RAN، به‌عنوان یک واسطه‌گر با نقش کاملاً شناخته ‌شده برای شناسایی مسیر پیام‌دهی PI3K عنوان ‌شده و قادر است در تهاجم سلول‌های سرطانی نقش مؤثری داشته باشد ]11-10[.
تغییرات تک نوکلئوتیدی به ‌ویژه در جایگاه(3′-UTR)  rs14035 RAN می‌تواند در کارکرد آن نقش مؤثری داشته باشد ]11-10[. در سیستم پردازشی مولکول‌های miRNA، کمپلکسXPO5/RAN-GTP باعث انتقال هسته‌ای پیش miRNA می‌شود. ژن Exportin5 (XPO5) بر روی کروموزوم 6p21.1 قرار دارد. جهش‌های ژنXPO5 ، سطح تکاملی miRNA را تحت تأثیر منفی قرار داده که منجر به کاهش بازدارندگی ژن هدف می‌شود، این در حالی ‌که است کهXPO5  ذخیره‌سازی شده به ‌عنوان یک عامل سرکوب ‌کننده بدخیمی عمل می‌کند و از خروج پیش miRNA آسیب‌دیده در سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند ]13-12[. حضور چندشکلی در ژن‌های رمز کننده miRNA می‌تواند باعث شکل‌گیری ساختارهای ثانویه متفاوت در miRNA شوند و بر میزان پایداری miRNA تأثیر داشته باشد ]14[. با توجه به این که مطالعات زیادی مبنی بر شناسایی عوامل دخیل در سقط مکرر انجام‌ شده ]6-5[، ولی بااین‌حال هم چنان ناشناخته‌های زیادی باقی ‌مانده است. تنها در یک ارزیابی از نقش چندشکلی‌های XPO5 و RAN با خطر سقط‌های مکرر اشاره ‌شده است ]9[ که شاید از این لحاظ، دیدگاه‌های جدیدی را در مسیر آسیب‌شناسی سقط‌های مکرر با علت ناشناخته گشوده شود. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن‌هایRAN (rs 14035)  و  XPO5 (rs 2257082) با سقط مکرر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال‌های 1396-1395 بود.
مواد و روش‌ها
در پژوهش حاضر که یک مطالعه توصیفی است، حجم نمونه بر اساس فرمول و با در نظر گرفتن 0.1 P= (نسبتی از جمعیت دارای سقط مکرر)] 15[، مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد در میزان اطمینان ۹۵ درصد (Z=1.96) و میزان خطای قابل تحمل (d=0.04) به تعداد 100 نفر برآورد شد. 100 خانم مبتلاء به سقط مکرر خودبه‌خودی با عامل ناشناخته در مراجعه به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در طی سال‌های 1396-1395، که حداقل دارای 3 و یا بیشتر سقط مکرر و بدون سابقه حاملگی موفق بودند، انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه، زنانی بودند که توسط متخصصین زنان و نازایی، متخصصین ژنتیک و آزمایش‌های تخصصی مبنی بر عفونت‌های مزمن، ترومبوز، بیماری‌های خود ایمنی، اختلالات غدد درون‌ریز مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. ناهنجاری‌های کروموزومی از طریق تکنیک G-Banding سیتوژنتیکی ]16[ مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، که بیماران فاقد ناهنجاری بودند. معیارهای ورود به مطالعه گروه کنترل، 100 خانمی که از نظر نژاد و قومیت ترک، حداقل دارای یک فرزند سالم، فاقد سابقه سقط و از نظر سنی در محدوده زنان گروه بیمار بودند و به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در طی سال‌های 1396-1395 مراجعه کرده بودند، را شامل می شد. به ‌منظور انجام پژوهش مورد نظر، مشخصات هر بیمار ازجمله سن، نژاد، تعداد دفعات سقط، تمامی آزمایش‌های انجام‌ شده جهت تعیین علت سقط و محل سکونت با کسب اجازه و رضایت‌مندی کامل از افراد مورد مطالعه مراجعه کننده به بیمارستان ثبت شدند. اطلاعات مذکور به‌صورت کاملاً محرمانه و نمونه‌های خونی به‌صورت کد اختصاری مورد آزمایش قرار گرفتند.
 
جدول 1- توالی آغازگرها، اندازه محصولات تکثیری و آنزیم محدودالاثر جهت هضم آنزیمی قطعات تکثیر یافته
آنزیم محدودالاثر اندازه محصولات PCR توالی آغازگرها  نام  آغازگرها 
BstUI 132 جفت باز 5'-TCGCAGATGCAGTTACGTGG- 3'
5'- CTTCCCCACTCACCAGTGCCGC-3'
XPO5-F
XPO5-R  
BsII 152 جفت باز 5'-GAAGCACTTGCTCAAAATCTGTGAC-3'
5'-TGCCATCCACTGATGTTCCATC-3'
RAN-F
RAN-R  
 
 
سپس 2 میلی‌لیتر نمونه خون وریدی از افراد مورد مطالعه که 12 ساعت ناشتا بودند، توسط کارشناس آزمایشگاه دریافت شد. استخراج  DNAاز نمونه‌های خون کامل با روش نمک اشباع  (Salting Out)انجام گرفت. غلظت و خلوص DNA استخراج‌ شده از طریق روش اسپکتروفتومتری با نانودراپ (Thermo Scientific، آمریکا) تعیین شد. برای ارزیابی فراوانی چندشکلی ژن‌های RAN و EXPO5 از روش PCR-RFLP ]9[ استفاده شد. برای تکثیر ناحیه اختصاصی، از یک میکرولیتر  DNA (100 نانوگرم)، (10 پیکومول) یک میکرولیتر آغازگرهای مستقیم و معکوس، 13 میکرولیتر از Master Mix Red 2x  (Ampliqon، دانمارک) و 9 میکرولیتر آب در حجم نهایی 25 میکرولیتر مخلوط شد. توالی‌های آغازگر در جدول 1 ذکر شده است.
مراحل PCR با دستگاه ترموسایکلر (Eppendorf، آلمان) با یک مرحله 95 درجه سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه شروع شد. سپس 35 دور در دماهای 95 درجه سانتی‌گراد (20 ثانیه)، در دمای اتصال 65 درجه سانتی‌گراد برای EXPO5 (20 ثانیه) و 63 درجه سانتی‌گراد برای RAN برای 20 ثانیه و 72 درجه سانتی‌گراد (60 ثانیه) تکرار شد. در مرحله پایانی، 72 درجه سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه دنبال شد. محصولات تکثیری واکنش PCR برای چندشکلی ژن RAN 152 جفت باز و برایXPO5  132جفت باز حاصل شد. در تأیید تکثیر محصولات اختصاصی، از ژل آگارز 1 درصد و رنگ Safe Stain (سینا ژن، ایران) استفاده شد. جهت تعیین فراوانی ژنوتیپ‌های چندشکلی RAN، محصولات تکثیری با آنزیم محدودالاثر BstUI (Roche، سوئیس) و برای ژن XPO5  با آنزیم محدودالاثر BsII (Roche، سوئیس) هضم آنزیمی انجام شد. به‌منظور هضم آنزیمی بر اساس پروتکل شرکت سازنده، 7 میکرولیتر محصول PCR، 7 میکرولیتر Buffer10x، 5/1 میکرولیتر آنزیم و 4/6 میکرولیتر آب مخلوط و به مدت 1 ساعت در دمای 60 سانتی‌گراد انکوبه (Memmert، آلمان) شدند ]9[. جهت شناسایی قطعات حاصل از برش، محصولات بر روی ژل پلی آکریل آمید 10 درصد جدا و با رنگ آمیزی نیترات نقره شناسایی شدند. بنابراین احتمال 3 نوع ژنوتیپ (هموزیگوت سالم) CC، (هتروزیگوت) CT و (هموزیگوت موتانت) TT برای هر کدام از چندشکلی‌ها وجود داشت. طول قطعات هضم شده ژن XPO5، در حالت هموزیگوت سالم (CC) 110 و 22 جفت باز، هتروزیگوت (CT) 110، 132 و 22 جفت باز و در حالت هموزیگوت موتانت (TT) 132 و 22 جفت باز بود. برای ژن RAN در حالت هموزیگوت سالم(CC)  127 و 25 جفت باز، هتروزیگوت (CT) 127، 25، 152 جفت باز و در حالت هموزیگوت موتانت (TT) 152 و 25 جفت باز بود ]9[.
بعد از بررسی تک‌تک افراد از نظر فراوانی ژنوتیپ، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  نسخه 23 و با آزمون مجذور کای مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی‌داری، 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
 از 100 نفر زن با سابقه سقط مکرر، 72 درصد دارای 3 بار سقط، 22 درصد دارای 4 بار سقط، 3 درصد دارای 5 بار سقط و 3 درصد دارای 6 بار سابقه سقط بودند. میانگین و انحراف معیار سنی در افراد بیمار 283/4±71/30 سال (دامنه سنی 41-20 سال) و در افراد گروه کنترل 799/4±24/31 سال (دامنه سنی 42-21 سال) بود. اختلاف معنی‌داری از نظر میانگین سنی در بین افراد دو گروه مشاهده نشد (755/0P =). در مطالعه حاضر، ارتباط بین چندشکلی ژن‌هایRAN (rs 14035)  و  XPO5 (rs 2257082) با خطر سقط مکرر در 100 زن با تاریخچه سه بار سقط و بیشتر و 100 زن بدون سقط و حداقل با یک فرزند زنده مورد بررسی قرار گرفت.

 
 
 
 
 
شکل 1- نتایج PCR-RFLP برای چندشکلی ژن  XPO5 در ژل پلی آکریل آمید 10 درصد. ستون 1: شاخص وزن مولکولی 100 جفت بازی (100bp)، ستون 2: هموزیگوت سالم (CC)، ستون 3: هتروزیگوت (CT)، ستون  4: هموزیگوت موتانت (TT).
در شکل 1 نمونه‌ای از تصویر ژل پلی آکریل آمید 10 درصد حاصل از نتایج PCR-RFLP ژنXPO5  نشان داده‌ شده است. ستون شماره 2 فردی با ژنوتیپ هموزیگوت سالم (CC)، ستون شماره 3 فردی با ژنوتیپ هتروزیگوت (CT) و ستون شماره 4 فردی با ژنوتیپ هموزیگوت موتانت (TT) نشان می‌دهد.

 
 
 
 
 
 
شکل 2- نتایج PCR-RFLP برای چندشکلی ژن RAN در ژل پلی آکریل آمید 10 درصد. ستون 1: هموزیگوت موتانت (TT)، ستون 2: هتروزیگوت (CT)، ستون 3: هموزیگوت سالم (CC)، ستون 4: شاخص وزن مولکولی 100 جفت بازی (100bp). 
شکل 2، نمونه‌ای از تصویر ژل پلی‌آکریل آمید 10 درصد حاصل از نتایج PCR-RFLP ژن RAN نشان داده‌ شده است. در ستون شماره 1 فردی با ژنوتیپ هموزیگوت موتانت (TT)، در ستون شماره 2 فردی با ژنوتیپ هتروزیگوت (CT) و در ستون شماره 3 فردی با ژنوتیپ هموزیگوت کنترل(CC)  نشان داده‌ شده است. فراوانی ژنوتیپ‌ها در چندشکلیXPO5  برای افراد گروه بیمار در CC، CT وTT  به ترتیب 28 درصد، 71 درصد و 1 درصد و برای افراد کنترل به ترتیب 16 درصد، 83 درصد و 1 درصد بود که از نظر آماری اختلاف معناداری در فراوانی ژنوتیپ‌ها بین دو گروه مشاهده نشد )122/0(P=. فراوانی ژنوتیپ ها در چندشکلی RAN در افراد گروه بیمار برای CC، CT و TT به ترتیب 71 درصد، 25 درصد و 4 درصد و در گروه کنترل 71 درصد، 23 درصد و 6 درصد نشان داده شد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد )785/0(P=.
در این مطالعه، به منظور احتمال اختلاف معنی‌داری ژنوتیپ‌ها در الگوهای توارثی غالب، مغلوب و هتروزیگوت، هر سه ژنوتیپ به صورت تک‌تک در دو گروه بیمار و کنترل مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی ژنوتیپ‌ها در چندشکلی XPO5 (rs 2257082) در الگوهای توارثی غالب) 041/0, P=977/0-246/0CI: ;490/0(OR= و هم‌بارزی) 044/0P=، 987/0-255/0CI: ;501/0(OR= اختلاف معنی‌داری را نشان داد. نتایج این ارزیابی نشان داد که چندشکلی در ژن XPO5 خطر ابتلاء زنان به سقط را افزایش می‌دهد. البته در حالت مغلوب، به دلیل یکسان بودن فراوانی ژنوتیپ‌ها در هر دو گروه، اختلافی مشاهده نشد. این در حالی است که فراوانی ژنوتیپ‌ها در چندشکلیRAN (rs 14035)  در هیچ یک از الگوهای توارثی مغلوب) 516/0, P=387/2-178/0CI: ;653/0(OR=، هم‌بارزی) 741/0, P=136/2-583/0CI:، 116/1(OR= و غالب (یکسان بودن فراوانی ژنوتیپ‌ها) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج این ارزیابی نشان داد که چندشکلی در ژن RAN، با افزایش خطر ابتلاء زنان به سقط همراهی ندارد. نتایج حاصل از آنالیزهای آماری، نسبت شانس (Odd ratio; OR) و فاصله اطمینان 95 درصد برای نسبت شانس (Coefficient interval; CI) برای هر کدام از ژنوتیپ‌های این دو ژن به‌طور جداگانه در جدول 2 گزارش ‌شده است.
 
 
جدول 2- مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های چندشکلی ژن XPO5 و RAN در افراد کنترل و بیماران با سابقه سقط مکرر مراجعه ‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال‌های 1396-1395
چندشکلی ژن‌ها گروه بیمار
(تعداد=100)
( درصد)
گروه کنترل
(تعداد=100)
( درصد)
مقدار  P نسبت شانس فاصله اطمینان 95 درصد
بالا پایین
چندشکلی ژن RAN            
الگوی مغلوب     516/0 653/0 387/2 178/0
TT 4 6        
CT+ CC 96 94        
الگوی  هم‌بارزی     741/0 116/1 136/2 583/0
CT 25 23        
CC+TT 75 77        
چندشکلی ژن XPO5            
الگوی غالب     041/0 490/0 977/0 246/0
CC 28 16        
CT+TT 72 84        
الگوی هم‌بارزی     044/0 501/0 987/0 255/0
CT 29 17        
TT+CC 71 83        
 
*آنالیز با آزمون‌ مجذور کای، اختلاف معناداری 05/0p<
 
 
 
بحث
این مطالعه به بررسی ارتباط بین چندشکلی ژن‌های RAN وXPO5  می پردازد که در روند بیوژنز و پردازش miRNA نقش دارند و با احتمال افزایش خطر سقط مکرر خود به خودی می توانند دخیل باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که در چندشکلی XPO5 (rs 2257082)، ارتباط معنی‌داری بین الگوهای توارثی غالب و هم‌بارزی با خطر سقط‌های مکرر خودبه‌خودی وجود دارد. این در حالی است که برای چندشکلی ژنRAN (rs 14035) ، این ارتباط معنی‌دار مشاهده نشد. روند بیوژنزmiRNA ها، یک فرآیند چندمرحله‌ای است که از هسته سلول شروع و در ادامه با مرحله رونویسی ادامه می‌یابد تا سیتوپلاسم ختم می‌شود. در سیتوپلاسم مولکول miRNA بالغ فعالیت اصلی خود را شروع می‌کند. به نظر می‌رسد هرکدام از مراحل بیوژنز miRNA کاملاً با هم هماهنگ هستند.Drosha  با برش‌های خاصی از حلقهmiRNA  در هسته این فرآیند را آغاز می‌کند. ساختار حاصل که پیش‌ساز miRNA-preها است به‌عنوان ساختار اصلی برای تمام dsRNA محسوب می‌شود. Exportin 5 این ساختار را شناسایی و miRNA-pre را از طریق منافذ هسته موجود را با کمک مکانیسم وابسته به  RAN-GTPبه سمت سیتوپلاسم هدایت می‌کند. بعد از انتقال به سیتوپلاسم، pre-miRNA  به آنزیم  RNasIIکه Dicer نام دارد تحویل داده می‌شود که در مرحله بعد، این آنزیم با تولید miRNA دو رشته‌ای مسیر را برای ادامه بلوغ miRNAها فراهم می‌کند ]17[. طبق مطالعات انجام ‌شده، چندشکلی‌هایی که در ژن‌های رمز کننده miRNA قرار دارند ممکن است در ایجاد ساختارهای ثانویه متفاوت در miRNA منجر شوند که در نتیجه می‌تواند بر میزان پایداری miRNA وابسته تأثیر گذار باشد ]9[. miRNAها، مولکول‌های RNA کوچک و رمزگذاری نشده، می‌تواند مسیر تنظیم بیان ژنی را تحت تأثیر قرار دهند، به‌طوری‌که با دخالت در تجزیه سلول‌های تروفوبلاستی، تکثیر سلولی و رگ زایی، رشد جفت و جنین را تحت تأثیر قرار داده و از این لحاظ، دیدگاه‌های جدیدی در مسیر آسیب‌شناسی سقط‌های مکرر با علت ناشناخته مطرح شود ]14[. در ارتباط با ارزیابی بین چندشکلی‌های ژن‌های دخیل در بیوژنز و پردازش miRNAها مطالعاتی در برخی از انواع سرطان‌ها و ناهنجاری‌ها انجام‌ شده ولی در ارتباط با سقط‌های مکرر، تنها یک مورد گزارش ‌شده است ]21-18[. در بررسی Cho و همکاران در مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی خطر ابتلاء به سرطان کلورکتال با چندشکلی‌های 3′-UTR در ژن‌های DROSHA، DICER1،RAN  وXPO5 از ماشین پردازش کننده miRNAها که بر روی 408 فرد بیمار و 400 فرد سالم انجام ‌شده بود نشان دادند که ژنوتیپ XPO5 rs11077 AC+CC خطر ابتلاء به سرطان کولورکتال را افزایش می‌دهد. نتایج آن‌ها نشان داد که چندشکلی‌های RANrs14035، DICER1 rs3742330، XPO5rs11077 وDROSHA rs10719 در جمعیت کره به‌طور قابل ‌توجه‌ای خطر سرطان کلورکتال را افزایش داده است ]18[. در مطالعه Osuch-Wojcikiewicz و همکارانش که ارتباط بین تغییرات چندشکلی در ژن‌های پردازش کننده ماشین miRNAها با خطر سرطان حنجره در جمعیت لهستان، بررسی شده بود، مشخص شد که فراوانی تغییرات چندشکلی GT و TT در ژن XPO5 در گروه بیمار بیشتر از سالم بود و فراوانی ژنوتیپی CT در ژن RNA در افراد گروه سالم بیشتر از بیمار بود. نتایج ارزیابی این مطالعه نشان داد که چندشکلی‌های در ژن‌های مذکور خطر ابتلاء به سرطان حنجره را افزایش داده است ]19[. همچنین Zhou و همکاران نشان دادند که حضور چندشکلی‌ها می‌توانند استعداد ابتلاء به شیزوفرنی را افزایش دهد ]20[. Jung و همکاران نیز ارتباط بین تغییرات ژنتیکی در ژن‌های ماشین پردازش کننده miRNAها با خطر سقط‌های مکرر خود به خودی با عامل ناشناخته را مورد بررسی قرار دادند که در این مطالعه چندشکلی‌های DICER (rs3742330)، DROSHA (rs10719)، RAN GTPase (RAN) (rs14035) و XPO5 (rs11077) با روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ژنوتیپ‌ RAN (rs14035) CC با ژنوتیپ‌هایDICER (rs3742330)/DROSHA (rs10719) GG/TC+CC ، (rs3742330)/RAN (rs14035) GG/CC و DICER (rs3742330)/XPO5 (rs11077) GG/AC+CC به‌طور مجموع خطر سقط‌های مکرر را افزایش داده‌اند. این در حالی است که ژنوتیپ RAN (rs14035) CT با ژنوتیپ‌هایDICER (rs3742330)/RAN (rs14035) AA+AG/CT+TT ،DROSHA (rs10719)/RAN (rs14035) TC+CC/CT+TT و RAN (rs14035)/XPO5 (rs11077) CT+TT/AA مجموعاً خطر سقط‌های مکرر را کاهش داده بودند ]21[.
نتایج بررسی حاضر در تضاد با مطالعه قبلی، هیچ ارتباط معنی‌داری از نظر آماری بین چندشکلی RAN  (rs14035) با افزایش خطر سقط‌های مکرر را نشان نداد. نتایج مطالعه حاضر حاکی از ارتباط آماری معنی‌دار بین چندشکلی ژن(rs2257082) XPO5 با خطر سقط‌های مکرر خود به خودی بود. این در حالی است که در مطالعه قبلی ]21[، به جای این چندشکلی، XPO5 (rs 11077) را بررسی کرده بودند. همچنین برای اولین باری است که گزارشی مبنی بر وجود ارتباط معنی‌دار بین rs 2257082 با سقط‌های مکرر خود به خودی گزارش می‌شود. در مطالعه‌ Rah و همکاران که بر روی زنان واجد نقایص عملکردی تخمدان انجام‌ شده بود، ارتباط معنی‌داری برای چندشکلی ژن (rs 2257082) XPO5 با خطر نقایص عملکردی تخمدان گزارش شد ]9[. تناقض مشاهده ‌شده بین بررسی‌های انجام ‌شده بر روی چندشکلی ژن‌های دخیل در بیوژنز miRNAها در مطالعات مختلف، می‌تواند ناشی از اختلاف در توزیع فراوانی چندشکلی‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، نژاد و قومیت‌های مختلف و زمینه ژنتیکی متفاوت و یا حتی خطاهای ناشی از ارزیابی توسط محققین باشد. علاوه بر این، معیارهای مختلفی در انتخاب گروه زنان بیمار لحاظ می‌شود که می‌تواند منجر به نتایج مختلفی در ارزیابی‌های مختلف گردد. مزیتی که مطالعه حاضر دارد این است که در انتخاب نمونه‌های بیمار، معیارهای ورود و خروج از مطالعه با دقت و حساسیت بالایی صورت گرفته است. این افراد دارای حداقل سه بار سقط می باشند و نتایج آزمایش‌های روزمره سیتوژنتیکی G-Banding، ازنظر ناهنجاری‌های کروموزومی کاملاً طبیعی گزارش‌ شده بود و هیچ اختلال بالینی دیگری نداشتند و افرادی که احتمال داده می‌شد، دارای علل دیگری برای سقط داشته باشند از جامعه مورد بررسی خارج ‌شده بودند. با توجه به این که در این افراد، هیچ‌ گونه ناهنجاری سیتوژنتیکی، آناتومیکی و هم چنین در سایر آزمایش‌هایی که در ارتباط با سقط‌های مکرر به‌صورت روزمره مورد توجه قرار می‌گیرد، اختلالی مشاهده نشده بود، بنابراین، ارتباط بین وجود این چندشکلی ژن XPO5 با خطر سقط را قوت می‌بخشد.
 از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به دسترسی مشکل به افراد مورد مطالعه، کمبود منابع مالی، ارزیابی این مطالعه تنها در زنان با نژاد خاص (ترک) و زنان واجد شرایطی که فقط به این مرکز درمانی در طی سال‌های مورد بررسی مراجعه کرده بودند، می توان اشاره کرد. علاوه براین، در این مطالعه برای هر کدام از ژن‌های هدف، فقط یک چندشکلی مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است چندشکلی‌های دیگری از این ژن‌ها، در مستعد کردن زنان به سقط‌های مکرر نقش داشته باشند. در انتها پیشنهاد می‌گردد که چندشکلی‌های بیشتری از این ژن‌ها و ژن‌های دیگری که در مسیر پردازش miRNAها نقش دارند مورد ارزیابی قرار گیرند. هم چنین می‌توان در مطالعات آتی، میزان تغییرات بیان ژنی و تغییرات الگوی متیلاسیون پرموترهای ژن‌های مذکور به همراه سایر ژن‌های درگیر در مسیر پردازش miRNAها را در این نوع افراد مورد ارزیابی قرار داد.
لازم به ذکر است که جهت تأیید این نتایج به انجام مطالعات بیشتر و در جمعیت‌هایی با قومیت و نژاد مختلف نیاز است و نمی‌توان ژنتیکی بودن یک اختلال خاص را با نتایج گزارش‌های چند بررسی محدود در جمعیت‌های خاص اذعان کرد.
نتیجه‌گیری
در این مطالعه نشان داده شد که چندشکلی در برخی ژن‌های دخیل در بیوژنز و پردازش miRNAها ممکن است به‌عنوان عامل خطر برای سقط مکرر زنان در جمعیت مورد مطالعه نقش داشته باشد و شاید به‌عنوان یک ژن کاندید جدید در ارزیابی‌های سقط‌های مکرر خود به خودی با عامل ناشناخته مورد توجه قرار گیرد. البته جهت تأیید همراهی یک چندشکلی در ژن با یک اختلال خاص لازم است که آن را در جمعیت‌هایی با نژادهای مختلف و مناطق جغرافیایی که فراوانی ژنی متفاوتی دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه با مساعدت کارکنان بخش مدارک پزشکی (اخذ مشخصات بیماران) و آزمایشگاه (جهت دریافت نمونه خون) بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انجام گرفت که بدین ‌وسیله از کلیه زنانی که در این مطالعه شرکت کردند و ما را در انجام این تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی می‌گردد.
 
 
 
 
 
 
References
 
 
[1] Sathiyathasan S. Re: Preventing recurrent miscarriage of unknown aetiology. Obstet & Gynecol 2014; 16(1): 64.
[2] Talaviya P, Suvagiya V. A Review on Recurrent miscarriage. J Pharm Rese 2011; 4(11): 4243-8.
[3] Hyde KJ, Schust DJ. Genetic considerations in recurrent pregnancy loss. Cold Spring Harb Perspect Med  2015; 5(3): a023119.
[4] Morley L, Shillito J, Tang T. Preventing recurrent miscarriage of unknown aetiology. Obstet & Gynecol  2013; 15(2): 99-105.
[5] Ghorbian S, Saliminejad K, Sadeghi MR, Javadi GR, Kamali K, Amirjannati N, et al. The Association between Y Chromosome Microdeletion and Recurrent Pregnancy Loss. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(6): 358-62.
[6] Meshkat Z, Ghaebi NK, Khajedaluee M, Aghili Z, Rostami S. Prevalence of chromosomal aberrations in couples with recurrent miscarriages in the city of Mashhad, Iran: a cross-sectional study. Arch Med Lab Sci 2016; 2(1): 19-23.
[7] Parveen F, Agrawal S. Recurrent Miscarriage and Micro-RNA Among North Indian Women. Reprod Sci 2015; 22(4): 410-5.
[8] Desvignes T, Batzel P, Berezikov E, Eilbeck K, Eppig JT, McAndrews MS, et al. miRNA nomenclature: a view incorporating genetic origins, biosynthetic pathways, and sequence variants. Trends Genet 2015; 31(11): 613-26.
[9] Rah H, Jeon YJ, Lee BE, Kim JO, Shim SH, Lee WS, et al. Association of polymorphisms in microRNA machinery genes (DROSHA, DICER1, RAN, and XPO5) with risk of idiopathic primary ovarian insufficiency in Korean women. Menopause 2013; 20(10): 1067-73.
[10]  Iwakawa HO, Tomari Y. The functions of microRNAs: mRNA decay and translational repression. Trends Cell Biol 2015; 25(11): 651-65.
[11] Vidigal JA, Ventura A. The biological functions of miRNAs: lessons from in vivo studies. Trends Cell Biol 2015; 25(3): 137-47.
[12]  Jonas S, Izaurralde E. Towards a molecular understanding of microRNA-mediated gene silencing. Nat Rev Genet 2015; 16(7): 421.
[13]  Neeb ZT, Zahler AM. An expanding world of small RNAs. Dev Cell 2014; 28(2): 111-2.
[14] Jeon YJ, Choi YS, Rah H, Kim SY, Choi DH, Cha SH, et al. Association study of microRNA polymorphisms with risk of idiopathic recurrent spontaneous abortion in Korean women. Gene 2012; 494(2): 168-73.
[15] Ford HB, Schust DJ. Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy. Rev Obstet Gynecol 2009; 2(2): 76-83.
[16] Wang BT, Chong TP, Boyar FZ, Kopita KA, Ross LP, El-Naggar MM, et al. Abnormalities in spontaneous abortions detected by G-banding and chromosomal microarray analysis (CMA) at a national reference laboratory. Springerplus 2016 24; 5(1): 874.
[17] Lee D, Shin C. Emerging roles of DROSHA beyond primary microRNA processing. RNA Biol 2018; 15(2): 186-93.
[18] Cho SH, Ko JJ, Kim JO, Jeon YJ, Yoo JK, Oh J, et al. 3’-UTR Polymorphisms in the MiRNA Machinery Genes DROSHA, DICER1, RAN, and XPO5 Are Associated with Colorectal Cancer Risk in a Korean Population. PloS one 2015; 10(7): e0131125.
[19] Osuch-Wojcikiewicz E, Bruzgielewicz A, Niemczyk K, Sieniawska-Buccella O, Nowak A, Walczak A, et al. Association of polymorphic variants of miRNA processing genes with larynx cancer risk in a polish population. Biomed Res Int 2015; 2015: 298378.
[20] Zhou Y, Wang J, Lu X, Song X, Ye Y, Zhou
J, et al. Evaluation of six SNPs of MicroRNA machinery genes and risk of schizophrenia. J Mol Neurosci 2013; 49(3): 594-9.

[21] Jung YW, Jeon YJ, Rah H, Kim JH, Shin JE, Choi DH, et al. Genetic variants in microRNA machinery genes are associate with idiopathic recurrent pregnancy loss risk. PloS one 2014 25; 9(4): e95803.


Investigating the Association of RAN (rs 14035) and XPO5 (rs 2257082) Genes Polymorphisms with the Recurrent Pregnancy Loss in Women Referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil During 2015-2017 Years
 
 
N. Tohidi[3], S. Ghorbian [4]
 
 
Received: 21/10/2017  Sent for Revision: 13/01/2018    Received Revised Manuscript: 15/04/2018              Accepted: 16/04/2018
 
Background and Objectives: XPO5 is one of the important molecules that has been identified in the trophoblast cells of the placenta, which is involved in the miRNAs biogenesis and processing. RAN is the other protein, which is involved in the miRNAs processing. The presence of RAN (rs 14035) and XPO5 (rs 2257082) genes may affect the genes expression adjustment in the mother’s uterine and lead to the recurrent abortion. The aim of this investigation was to evaluate the association of rs 14035 and rs 2257082 genes polymorphism with the recurrent pregnancy loss (RPL) in women referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil during 2015-2017 Years.
Materials and Methods: This descriptive study included 100 women with RPL with unknown reason and 100 women that had a successful pregnancy without abortion, and with an alive child, which referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil during 2015-2017 years. After DNA extraction, by PCR-RFLP method, the frequencies of these polymorphisms were evaluated and data were analyzed using chi-square test.
Results: There was a significant association between the CC/CT+TT and CT/CC+TT genotypes in XPO5 gene polymorphism and the risk of abortion (p=0.041). Whereas, the genotypes frequency of RAN gene polymorphism did not reveal any statistical significant difference across the two groups (p=0.516).
Conclusion: The findings revealed that XPO5 gene polymorphism may be contributed as a predisposing risk factor to RPL in the pregnant women. Whereas, it seems that the RAN gene polymorphism cannot be considered as a risk factor for predisposing of RPL.
Key words: Gene, Polymorphism, XPO5, RAN, Recurrent pregnancy loss, Ardabil
 
Funding: This study did not have any funds.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Islamic Azad University of Ahar Branch approved the study.
 
How to cite this article: Tohidi N, Ghorbian S. Investigating the Association of RAN (rs 14035) and XPO5 (rs 2257082) Genes Polymorphisms with the Recurrent Pregnancy Loss in Women Referred to Imam Khomeini Hospital of Ardabil During 2015-2017 Years. Univ Med Sci 2018; 17 (3): 201-12. [Farsi]
 
 
[1]- مربی گروه آموزشی ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
تلفن: 44232162-041 دورنگار: 44228211-041، پست الکترونیکی: ghorbian20@yahoo.com
  1. - (نویسنده مسئول) استادیار گروه آموزشی ژنتیک مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران  
 
  1. - Instructor,  Dept. of Molecular Genetics , Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran, ORCID: 0000-0003-0780-3159
[4]- Assistant Prof., Dept. of Molecular Genetics, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Ahar Branch, Ahar, Iran, ORCID: 0000-0003-0780-3159
 (Corresponding Author) Tel: (041) 44232162, Fax:(041) 44228211, E-mail: ghorbian20@yahoo.com
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زيست شناسي
دریافت: 1396/7/5 | پذیرش: 1397/1/27 | انتشار: 1397/3/9

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb