جلد 17، شماره 3 - ( 2-1397 )                   جلد 17 شماره 3 صفحات 282-275 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

کرمی میثم، دهدشتی علیرضا، بهرامی مهشید. شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1395: یک گزارش کوتاه . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1397; 17 (3) :282-275

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-4101-fa.html


علوم پزشکی سمنان
واژه‌های کلیدی: اضطراب امتحان، دانشجویان، سمنان
متن کامل [PDF 185 kb]   (882 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (2731 مشاهده)
متن کامل:   (2684 مشاهده)
گزارش کوتاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 17، خرداد 1397، 282-275
 
شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1395: یک گزارش کوتاه
 
 
میثم کرمی[1]، علیرضا دهدشتی[2]، مهشید بهرامی[3]
 
 
دریافت مقاله: 16/10/96 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 23/11/96  دریافت اصلاحیه از نویسنده: 15/2/97         پذیرش مقاله: 22/2/97
 
 

چکیده
زمینه و هدف: اضطراب امتحان از شایع‏ترین مشکلات روانی در بین دانشجویان محسوب می‏شود که می‏تواند در عملکرد تحصیلی فرد و موفقیت آن در امتحان اختلال ایجاد کند، لذا این مطالعه با هدف بررسی شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1395 انجام شد.
مواد و روش‏ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 143 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان به روش سرشماری[j1]  در سال 1395 مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‏ها از پرسش‏نامه اضطراب امتحان Abolghasemi استفاده شد. از آنالیز واریانس یک‏طرفه و آزمون t ‏مستقل جهت تجزیه و تحلیل داده‏های آماری استفاده شد.
یافته‏ها: میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان 53/3±71/20 سال بود. 16 نفر (2/11%) از دانشجویان، اضطراب امتحان نداشتند، 68 نفر (5/47%) اضطراب کم، 38 نفر (6/26%) اضطراب متوسط و 21 نفر (7/14%) اضطراب زیاد داشتند. رابطه معنی‌داری بین جنسیت (003/0=P)، ترم تحصیلی (038/0=P)، تحصیلات پدر (042/0=P)، تحصیلات مادر (033/0=P)، مصرف داروی آرام‏بخش (004/0=P) و محیط برگزاری امتحان (039/0=P) با سطح اضطراب امتحان مشاهده شد.
نتیجه‏گیری: نتایج از شیوع بالای اضطراب امتحان در بین دانشجویان حکایت داشت و با توجه به تأثیر منفی آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، برگزاری کلاس‏های روان‏شناسی قبل از برگزاری امتحان توسط اساتید راهنما و مشاورین پیشنهاد می‌شود. با توجه به سطح بالای اضطراب دانشجویان دختر، توجه بیشتر به این گروه از دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
واژه‏های کلیدی: اضطراب امتحان، دانشجویان، سمنان
 

مقدمه
یکی از گسترده‏ترین قلمروهای ادبیات تحقیق در چند دهه گذشته، اضطراب و عوامل وابسته به آن بوده است. گزارشات اخیر بیانگر آن است که شایع‏ترین مشکل روانی در جمعیت عمومی، اختلالات اضطرابی هستند که یکی از اشکال این اختلالات، اضطراب امتحان (Test anxiety) می‏باشد [1]. نیم قرن پیش، Sarason بیان کرد ما در یک فرهنگ آزمون دادن، زندگی می‏کنیم که انسان‏ها برای تعیین سرنوشت خود در آن شرکت می‏کنند [2]. در همین راستا امروزه یکی از نگرانی‏ها و دغدغه‏های نظام آموزش عالی، مسأله اضطراب امتحان می‏باشد که تحمل آن برای بسیاری از دانشجویان دشوار بوده، به طوری که این اضطراب می‏تواند منجر به بروز اختلال در عملکرد حین اجرای امتحان و نیز ایجاد مشکلات روحی-روانی در فرد شود [3]. به‏طور معمول اغلب دانشجویان قابلیت‏ها و توانایی‏های مناسبی از نظر تخصصی دارند، اما به‏علت اضطراب شدید امتحان ممکن است نتوانند از توانایی‏های خود به خوبی استفاده نمایند و این امر می‏تواند بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان اثر نامطلوبی داشته باشد. با توجه به اثرات نامطلوب اضطراب امتحان و پیامدهای ناشی از آن، باید منابع اضطراب مشخص و مورد ارزیابی قرار گیرد [4]. اضطراب در حد کم و سازنده در دوره برگزاری امتحانات باعث افزایش تکاپو و انگیزه دانشجو خواهد شد، اما اگر مقدار آن از حد تعادل فراتر رود باعث اختلال در عملکرد شخص می‏شود و می‏تواند منجر به تهدید زندگی حرفه‏ای فرد مبتلاء گردد [5].
 در مطالعه Cheraghian و همکاران شیوع اضطراب امتحان در بین دانشجویان پرستاری آبادان، 86% گزارش شده است [1]. هم‏چنین نتایج مطالعه در ایالت متحده آمریکا نشان می‏دهد که سالانه در حدود 15% دانشجویان این کشور اضطراب امتحان را تجربه می‏نمایند [6]. با توجه به طبیعت پر استرس رشته‏های علوم پزشکی و شرایط خاص تحصیلی از جمله گستردگی مطالب درسی و استرس دائمی امتحانات، بررسی سلامت عمومی این دانشجویان ضروری به‏نظر می‏رسد [7]. در همین راستا به نظر می‏رسد که انجام مطالعات و پژوهش‏های مختلف در محیط‏های دانشگاهی در زمینه اضطراب امتحان دانشجویان می‏تواند در شناخت عوامل و پیامدهای ناشی از آن مفید باشد و منجر به ارائه راهکاری‏های مناسب در جهت بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت دانشجویان ‏شود. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین شیوع اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1395، انجام شده است.
مواد و روش‏ها
مطالعه حاضر از نوع مقطعی است که در نیم‏سال دوم تحصیلی 96-1395‏ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد. برای ورود به مطالعه از دانشجویان رشته‏های بهداشت محیط، بهداشت حرفه‏ای و بهداشت عمومی مشغول به تحصیل در نیم‏سال دوم سال تحصیلی 96-1395 به غیر از دانشجویان کارآموز استفاده شد. هم‏چنین معیار خروج نمونه‏ها، عدم تمایل به شرکت در مطالعه و عدم تکمیل کامل پرسش‏نامه در نظر گرفته شد. پس از دریافت لیست دانشجویان واجد شرایط از امور دانشجویی دانشکده که در مجموع 166 نفر بودند، در نهایت 143 دانشجو وارد مطالعه شدند. پس از انجام هماهنگی‏های لازم با مسئولین آموزش دانشکده بهداشت، پرسش‏نامه آماده شده در سر جلسه امتحان و قبل از برگزاری امتحان توزیع و پس از تکمیل، جمع‏آوری شد. شرکت در مطالعه اختیاری و با رضایت‏مندی آگاهانه بوده است. هم‏چنین در خصوص محرمانه بودن اطلاعات و جنبه‏های اخلاقی آن به دانشجویان اطمینان خاطر داده شد. به منظور گردآوری داده‏ها در این پژوهش از پرسش‏نامه بی‏نام استفاده شد که شامل دو بخش بود؛ بخش اول مربوط به ویژگی‏های فردی: که حاوی 12 سؤال ‏بود. بخش دوم مربوط به پرسش‏نامه اضطراب امتحان Abolghasemi: دارای 25 سؤال بود [8]. پایایی و روایی پرسش‏نامه ها در مطالعه قبلی سنجیده شده بود که پایایی بازآزمایی 88/0 و همسانی درونی 95/0 و روایی معیار 72/0 داشت [1]. هر یک از سؤالات پرسش‏نامه مذکور بر اساس مقیاس لیکرت چهار گزینه‏ای هرگز (0)، به‏ندرت (1)، گاهی اوقات (2) و اغلب اوقات (3) نمره‏گذاری شده بود. حداقل نمره صفر و حداکثر 75 بود که هر چه نمره فرد بالاتر باشد، نشان‏دهنده میزان اضطراب بیش‏تر است که بدین ترتیب نمرات کمتر یا مساوی 12 به‏عنوان نبود اضطراب، نمرات 13 تا 37 اضطراب کم، نمرات 38 تا 62 اضطراب متوسط و نمرات بالاتر از 62 به‏عنوان اضطراب زیاد در نظر گرفته شد [1]. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‏آوری شده از نرم افزار آماری SPSS با نسخه 22 استفاده شد. به‏منظور تجزیه و تحلیل داده‏های آماری از واریانس یک‏طرفه و آزمون t مستقل بهره گرفته شد. سطح معنی‏داری در آزمون‏ها 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
از مجموع 143 دانشجوی مورد بررسی 3/71% (102 نفر) دختر و 7/28% (41 نفر) پسر بودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد 53/3±71/20 سال و در محدوده 37-18 سال قرار داشت. در این مطالعه، 131 نفر (6/91%) مجرد و بقیه متأهل بودند. هم‏چنین 115 نفر (4/80%) غیر بومی و 124 نفر (7/86%) ساکن خوابگاه‏های دانشجویی بودند.
فراوانی دانشجویان از لحاظ ترم تحصیلی به‏ترتیب 57 نفر (9/39%) ترم ‏یک، 15 نفر (5/10%)‏ ترم‏ دوم، 29 نفر (3/20%)‏ ترم‏ سوم و 42 نفر (4/29%) در ترم ‏پنجم مشغول به تحصیل بودند. هم‏چنین 41 نفر (7/28%) دانشجوی رشته بهداشت عمومی، 52 نفر (3/36%) بهداشت محیط و 50 نفر (35%) بهداشت حرفه‏ای بودند. 6/84% (121 نفر) در مقطع کارشناسی پیوسته مشغول به تحصیل بودند. 83 نفر (1/58%) تحصیلات پدرشان و 92 نفر (3/64%) تحصیلات مادرشان زیر دیپلم بود. هم‏چنین بر اساس اطلاعات داده‏ها 18 نفر (6/12%) سابقه مصرف داروهای آرام‏بخش، 47 نفر (9/32%) نامناسب بودن محیط برگزاری امتحانات را گزارش نمودند.
در خصوص سطح اضطراب امتحان نیز میانگین و انحراف معیار اضطراب امتحان دانشجویان 76/1±08/33 و در محدوده 75-2 قرار داشت. در همین راستا 16‏ نفر (2/11%) فاقد اضطراب، 68 نفر (5/47%) اضطراب کم، 38 نفر (6/26%) اضطراب متوسط و 21 نفر (7/14%) اضطراب زیاد داشتند. جدول 1، مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان بر حسب متغیرهای مختلف و ارتباط آماری آن با سطح اضطراب امتحان را نشان می‏دهد.
بر اساس اطلاعات جدول 1 با افزایش ترم تحصیلی به‏طور معنی داری از شدت اضطراب امتحان دانشجویان کاسته می‏شد (038/0=P). هم‏چنین میزان اضطراب امتحان در بین دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر از شدت بالاتری برخوردار بود (003/0P=). تجزیه و تحلیل داده‏های آماری بیانگر رابطه معنی‏دار بین سطح تحصیلات والدین با شدت اضطراب امتحان دانشجویان بود
 (05/0>P). به طوری که با افزایش سطح تحصیلات والدین، سطح اضطراب امتحان دانشجویان نیز افزایش می‏یافت. ارتباط آماری معنی‏داری بین محیط برگزاری امتحانات با سطح اضطراب دانشجویان نیز مشاهده شد (039/0=P)، به‏عبارتی افرادی که از محیط برگزاری امتحان ناراضی بودند، سطح اضطراب امتحان در آن‏ها بالاتر بوده است. هم‏چنین شدت اضطراب امتحان در دانشجویانی که سابقه مصرف داروی آرام بخش را گزارش نمودند به‏طور معنی داری کمتر از سایرین بود (004/0P=). سایر متغیرهای فردی مثل سن، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی[j2] ، وضعیت تأهل، وضعیت بومی و نوع اسکان با اضطراب امتحان دانشجویان رابطه معنی داری را نشان نداد.
 
 
جدول 1- سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر حسب ویژگی‏های فردی در سال 1395
 
متغیرهای فردی بدون اضطراب
(%)تعداد
اضطراب کم (%)تعداد اضطراب متوسط (%)تعداد اضطراب شدید
(%)تعداد
انحراف معیار±میانگین مقدار
سن (سال) 22-18
27-23
28 ≤
(1/26)19
(6/16)8
(6/13)3
(5/42)31
(2/56)27
(1/59)13
(6/24)18
(23)11
(8/22)5
(8/6)5
(2/4)2
(5/4)1
82/1±67/34
45/1±88/33
76/1±20/33
781/0
رشته تحصیلی بهداشت عمومی
بهداشت محیط
بهداشت حرفه‏ای
 (3/7)3
(5/13)7
(12)6
 (7/53)22
(2/44)23
(46)23
 (3/29)12
(9/26)14
(24)12
 (8/9)4
(4/15)8
(18)9
53/1±65/32
81/1±19/33
91/1±32/33
801/0
مقطع تحصیلی کارشناسی‏ناپیوسته
کارشناسی‏پیوسته
کارشناسی ارشد
 (6/6)1
(6/11)14
(5/28)2
 (60)9
(1/47)57
(9/42)3
 -
(9/28)35
(3/14)1
 (3/33)5
(4/12)15
(3/14)1
11/2±73/36
72/1±65/32
85/1±39/33
736/0
ترم تحصیلی ترم یک
ترم دوم
ترم سوم
ترم پنجم
 (1/7)4
(3/33)5
(4/41)12
(50)21
 (3/33)19
(3/33)5
(5/34)10
(31)13
 (3/40)23
(7/26)4
(2/17)5
(6/16)7
 (3/19)11
(7/6)1
(9/6)2
(4/2)1
53/1±10/38
10/2±63/31
07/2±17/25
69/1±83/23
038/0
جنسیت دختر
پسر
 (8/7)8
(5/19)8
 (2/42)43
(61)25
 (3/33)34
(8/9)4
 (7/16)17
(8/9)4
67/1±56/36
72/1±41/24
003/0
وضعیت تأهل مجرد
متأهل
 (5/11)15
(4/8)1
 (3/47)62
(25)3
 (7/26)35
(3/33)4
 (5/14)19
(3/33)4
74/1±26/33
03/2±08/34
997/0
سطح تحصیلات پدر زیر دیپلم
دیپلم و بالاتر
(6/44)37
(4/28)17
(9/28)24
(6/26)16
(9/22)19
(3/33)20
(6/3)3
(7/11)7
26/1±92/30
67/1±54/39
042/0
سطح تحصیلات مادر زیر دیپلم
دیپلم و بالاتر
(3/28)26
(5/25)13
(4/55)51
(4/31)16
(12)11
(5/23)12
(3/4)4
(6/19)10
77/1±33/29
09/2±15/40
033/0
استفاده از داروهای آرام‏بخش بله
خیر
-
(8/12)16
 (3/33)6
(6/49)62
 (3/33)6
(6/25)32
 (3/33)6
(12)15
76/1±33/44
71/1±46/31
004/0
مناسب بودن محیط برگزاری امتحان بله
خیر
(9/21)21
(4/6)3
(9/46)45
(9/31)15
(9/23)23
(3/38)18
(3/7)7
(4/23)11
19/2±66/31
83/1±49/40
039/0
وضعیت بومی بومی
غیر بومی
 (3/14)4
(4/10)12
 (4/46)13
(8/47)55
 (25)7
(27)31
 (3/14)4
(8/14)17
74/1±57/33
77/1±96/32
859/0
نوع اسکان خوابگاه
غیر خوابگاه
 (1/12)15
(3/5)1
 (46)57
(9/57)11
 (8/25)32
(6/31)6
 (1/16)20
(3/5)1
81/1±45/33
38/1±63/30
166/0
 
 
*آنالیز واریانس یک‏طرفه، آزمون t مستقل، 05/0>P اختلاف معنی‏دار
 
توزیع فراوانی پاسخ دانشجویان مورد مطالعه به سؤالات پرسش‏نامه اضطراب امتحان Abolghasemi نشان داد که بیش‏ترین سطح اضطراب امتحان دانشجویان به‏ترتیب با میانگین و انحراف معیار 96/0±79/1 و 03/1±76/1 مربوط به‏ "دلواپسم که مبادأ در امتحاناتم نمره خوبی نگیرم" و "هر چه سؤالات امتحان دشوارتر باشد نگرانی و دلهره‏ام در جلسه امتحان بیشتر می‏شود" بود. هم‏چنین کمترین سطح اضطراب امتحان به‏ترتیب با میانگین و انحراف معیار 93/0±89/0 و 02/1±96/0 مربوط به سؤالات "هنگام امتحان آن قدر عصبی می‏شوم که نمی‏توانم سؤالات را به‏درستی بخوانم" و "نگرانی و ترس از امتحان باعث می‏شود که سؤالات را جا به جا جواب بدهم" بوده است.
بحث
هدف مطالعه، تعیین سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان بود. به‏طور کلی نتایج این تحقیق از شیوع بالای اضطراب امتحان در بین دانشجویان حکایت داشت. در این تحقیق بیش از 88 درصد دانشجویان مورد بررسی، درجاتی از اضطراب امتحان را گزارش نمودند. در راستای مطالعه ما، نتایج Cheraghian و همکاران نشان دهنده شیوع بالای اضطراب در اکثر واحدهای مورد پژوهش بوده است [1]، در حالی که نتایج Moaddeli و همکاران بیانگر آن بود که بیش از 90% دانشجویان مورد مطالعه، اضطراب امتحان را در حد کم تجربه نمودند [3]. در توجیه تفاوت سطح اضطراب امتحانات دانشجویان مورد ارزیابی می‏توان چنین استنباط نمود که تأثیر پذیری علل گوناگون و برداشت‏های شخصی افراد می‏‏تواند در این زمینه دخیل باشد. برای مثال عواملی چون سختی سؤالات امتحانی، ترس از کم شدن نمره و یا برخی از رویه‏های سخت‏گیرانه از جانب اساتید و دانشگاه می‏تواند از عوامل مؤثر در این زمینه باشد [9]. هم‏چنین ممکن است این اختلاف به‏دلیل متفاوت بودن ابزار سنجش باشد. در این پژوهش با افزایش ترم تحصیلی، میزان اضطراب امتحان دانشجویان، به‏طور معنی‏داری روند کاهشی داشته است. احتمال می‏رود بالا رفتن ترم تحصیلی دانشجویان منجر به آشنایی بیش‏تر آن‏ها با نحوه سؤالات اساتید و نیز نحوه برگزاری امتحانات شده باشد که به‏نظر می‏رسد این موضوع باعث کاهش نمره اضطراب امتحانات افراد گردیده است [1]. مطالعات مختلف نشان داده است که عدم تمرکز، حواس‏پرتی و محیط نامناسب برگزاری امتحان می‏تواند به‏طور مستقیم بر عملکرد و ایجاد اضطراب در بین دانشجویان تأثیرگذار باشد [10]. در همین راستا در این تحقیق بین اضطراب امتحان با محیط برگزاری امتحان ارتباط معنی داری مشاهده شد که در آن دانشجویانی که از محیط برگزاری امتحان ناراضی بودند، سطح اضطراب امتحان در آن‏ها به مراتب بیشتر از سایرین بود، لذا پیشنهاد می‏شود تا در حد امکان شرایط محیط برگزاری امتحانات مطلوب باشد. هم‏چنین با شناسایی عوامل محیطی مداخله کننده در ایجاد اضطراب دانشجویان در سر جلسه امتحان، به نظر می‏رسد تا حدودی بتوان این عامل تأثیر‏گذار را حذف نمود. به طور کلی مطالعه ما نشان داد که بین میزان اضطراب امتحان دانشجو با سطح تحصیلات والدین ارتباط معنی‏داری وجود دارد. این ارتباط در پژوهش Moaddeli و همکاراش نیز مشاهده شد [3]. به‏نظر می‏رسد والدین با درجه تحصیلات بالا به دلیل این‏که فرزندانشان نمرات بالاتری کسب کنند، فشار بیشتری به آنان وارد کرده و این امر سبب بالا رفتن سطح اضطراب امتحان آن‏ها می‏شود. بین متغیر مصرف داروهای آرام‏بخش و سطح اضطراب امتحان نیز رابطه معنی‏داری مشاهده شد. به طوری که، دانشجویانی که مصرف داروی آرام‏بخش را گزارش نمودند، به مراتب اضطراب بیشتری را در امتحانات نشان ‏دادند. عملکرد و سلامت عاطفی دانشجویان تا حد قابل توجهی با اضطراب زیاد امتحان به‏خطر می‏افتد که به احتمال زیاد آن‏ها را مجبور به استفاده از داروهای آرام‏بخش می‏نماید. در همین راستا نتایج تحقیق Schaefer و همکاران نشان داد که دانشجویانی که اضطراب امتحان در آن‏ها زیاد است، از نگرانی‏های اجتماعی بیشتری رنج می‏برند که در این گروه از دانشجویان تمایل مصرف دارو بیشتر بوده است [11].
در خصوص مشخصات جمعیت شناختی، بین جنسیت و اضطراب امتحان دانشجویان مورد مطالعه رابطه معنی‏داری وجود داشت، به‏عبارتی میزان اضطراب امتحان در دانشجویان دختران بیشتر از پسران بود که این ارتباط با یافته‏های Farooqi و همکاران هم‏خوانی دارد [12]، اما در مطالعه Oladipo و همکارش رابطه معنی‏داری بین جنسیت با میزان اضطراب امتحان دانشجویان مشاهده نشد [13]. در مورد علل تفاوت اضطراب امتحان بین دانشجویان پسر و دختر می‏توان به جنبه‏های عاطفی و هیجانی آنان اشاره نمود. پژوهشی در انگلستان نشان می‏دهد که دختران نسبت به پسران، بیشتر از لحاظ هیجانی و عاطفی تحت تأثیر نتیجه امتحان قرار می‏گیرند و این مسأله باعث افزایش سطح اضطراب امتحان آنان نسبت به پسران می‏شود [14]. از سوی دیگر دختران، اضطراب را به‏عنوان یک خصلت زنانه مورد پذیرش قرار می‏دهند و یاد می‏گیرند که در برابر آن تسلیم شوند اما پسران آن را تهدیدی برای ویژگی مردانگی خود تلقی می‏کنند. هم‏چنین می‏توان گفت این امر به‏علت آسیب پذیر بودن هرچه بیشتر دختران در برابر استرس‏ها و نیز وابستگی بیشتر آن‏ها به خانواده می‏باشد [9]. با آموزش الگوهای صحیح مطالعه و یادگیری به دانشجویان می‏توان ضمن افزایش آمادگی شرکت در امتحانات و افزایش اعتماد به نفس، به آن‏ها در کنترل صحیح اضطراب امتحانی کمک نمود. هم‏چنین استفاده از توصیه‏های مشاورین تحصیلی دانشگاه برای آن دسته از دانشجویانی که سطوح بالای اضطرابی را تجربه می‏کنند، مثمر ثمر خواهد بود [15].
از محدودیت‏های این پژوهش، می‏توان به حالات روحی-روانی دانشجویان در زمان تکمیل پرسش‏نامه، صرف وقت و صداقت در پاسخ‏گویی و درک و شناخت مناسب از خود اشاره نمود که از شرایط اساسی صحت و سلامت تحقیق می‏باشد و ممکن است برخی عوامل، این مسئله را مخدوش نموده باشد. لذا پیشنهاد می‏گردد در مطالعات آینده این روابط مجدداً مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از نتایج حاصله با قاطعیت بیش‏تری در برنامه‏ریزی‏ها استفاده نمود.
نتیجه‌گیری
با توجه به این‏که اکثریت دانشجویان مورد بررسی درجاتی از اضطراب امتحان را تجربه نموده‏اند، لذا پیشنهاد می‏شود که اساتید راهنما و مشاورین دانشگاه‏ها با برگزاری کلاس‏های آموزشی و مشاوره‏ای در این زمینه، دانشجویان را از لحاظ روحی-روانی برای برگزاری امتحانات آماده سازند تا کمتر دچار اضطراب شوند. هم‏چنین با توجه به این‏که دانشجویان دختر از سطح اضطراب بالاتری نسبت به دانشجویان پسر برخوردار بودند، به‏نظر می‏رسد تقویت دفاتر مشاوره در دانشگاه‏ها و استفاده از نیروهای متخصص در آن و ایجاد بستری برای شناسایی اختلالات اضطرابی در دانشجویان دختر می‏تواند در جهت رفع مشکل اضطراب آنها امری مفید واقع شود.
تشکر و قدردانی
بدین وسیله از کارشناسان مسئول برگزاری امتحانات که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند و هم‏چنین از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان که در این مطالعه شرکت نمودند، صمیمانه قدردانی می‏گردد.
 
 
 
References
 
 
]1 [Cheraghian B, Moghaddam MF, Baraz-Pardejani S, Bavarsad N. Test anxiety and its relationship with academic performance among nursing students. J Knowledge & Health 2008; 3(3-4): 25-9. [Farsi[
]2 [Segool NK, Carlson JS, Goforth AN, Von Der Embse N, Barterian JA. Heightened test anxiety among young children: elementary school students’anxious responses to high‐stakes Testing. Psychology in the Schools 2013; 50(5): 489-99.
]3 [Moaddeli Z, Ghazanfari Hesamabadi M. A survey on the students’ exam anxiety in the Fatemeh (P.B.U.H.) College of Nursing and Midwifery, Spring 2004. SDMEJ 2005; 1(2): 65-72. [Farsi]
]4 [Pourghane P. Study of test anxiety among nursing students. Development Strategies in Medical Education 2016; 3(1): 1-9. [Farsi]
]5 [Trifoni A, Shahini M. How does exam anxiety affect the performance of university students?. Mediterranean J Social Sci 2011; 2(2): 93-100.
]6 [Hancock DR. Effects of test anxiety and evaluative threat on students' achievement and motivation. J Edu Research 2001; 94(5): 284-90.
]7 [Heidari M, Shahbazi S. An Assessment of the Effect of Recitation of the Quran on Exam Anxiety in Nursing and Emergency Medicine Students. SDMEJ 2015; 12(1): 56-63. [Farsi]
]8 [Abolghasemi A, Mehrabi zadeh A, Najjarian B, Shokrkon H. Inoculation training and systematic desensitization treatment effects on test anxiety in students. J Psychology, Tarbiat Modarres Univer 2004; 29: 1-19. [Farsi]
]9 [Mohammadi MM, Parandin S. Evaluation of Exam Anxiety Level among Kermanshah University of Medical Sciences Students and its Association with Demographic Characteristics in 2014. JMED 2015; 10(3): 227-36. [Farsi]
]10 [Narimany M, Eslamdost S, Gafary M. A causal investigation of test anxiety and its coping methods among college students. JRPHE 2006; 12(1): 23-40. [Farsi]
]11 [Schaefer A, Matthess H, Pfitzer G, Köhle K. Mental health and performance of medical students with high and low test anxiety. Psychother Psychosom Med Psychol 2007; 57(7): 289-97.
]12 [Farooqi YN, Ghani R, Spielberger CD. Gender differences in test anxiety and academic performance of medical students. Inter J Psycho Behav Sci 2012; 2(2): 38-43.
]13 [Oladipo SE, Ogungbamila A. Demographic predictors of test anxiety among undergraduates. Inter J Learn Develo 2013; 3(1): 62-6.
]14 [Putwain DW. Test anxiety in UK school children, prevalence and demographic patterns. Br J Educ Psycho 2007; 77(3): 579-93.
]15 [Yazdani F. Test anxiety and academic performance of nursing students. J Nursing Horizon 2011; 1(1): 47-58. [Farsi]


Prevalence of Test Anxiety Among Public Health Students at Semnan University of Medical Sciences in 2017: A Short Report
 
M. Karami[4], A.R. Dehdashti[5], M. Bahrami[6]
 
Received: 27/12/2017  Sent for Revision: 12/02/2018    Received Revised Manuscript: 05/05/2018              Accepted: 12/05/2018
 
Background and Objectives: Test anxiety is one of the most common psychological problems among students, which can disturb the academic performance of a person and the success of the exam. Therefore, the aim of this study was to determine the test anxiety in students of the Health School of Semnan University of Medical Sciences in 2017.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 143 students from the Health School of Semnan University of Medical Sciences were studied by census method in 2017[13] . The data collection tool was a questionnaire with 25 questions called Abolghasemi  test  anxiety. One-way ANOVA and idependent t-test were used for data analysis.
Results: The mean and standard deviation of the students' age was 20.71±3.53. 16 (11.2%) students did not have test anxiety, 68 (47.5%) had low anxiety, 38 (26.6%) had moderate anxiety, and 21 (14.7%) had high anxiety. A significant relationship was found between gender (p=0.003), semester (p=0.038), father's education (p=0.042), mother's education (p=0.033), taking sedative drugs (p=0.004), and quiz environment (p=0.039) and the level of exam anxiety.
Conclusion: Given the high prevalence of anxiety among students and due to the negative impact of anxiety on academic performance of students, psychology classes before exams are recommended by supervisors and advisers. Considering the high level of anxiety in female students, they have got to get more attention.
Key words: Test anxiety, Students, Semnan
 
Funding: This research was funded by Semnan University of Medical Sciences.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Semnan University of Medical Sciences approved the study.
 
How to cite this article: Karami M, Dehdashti AR, Bahrami M. Prevalence of Test Anxiety Among Public Health Students at Semnan University of Medical Sciences in 2017: A Short Report. Univ Med Sci 2018; 17 (3): 275-82. [Farsi]
 
 
[1]- دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
[2]- (نویسنده مسئول) دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
تلفن: 35220147-023، دور نگار: 35220140-023، پست الکترونیکی: dehdashti@semums.ac.ir
[3]- دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه‏ای، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
 
[4]- BSc Student of Environmental Health, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
[5]- Associate Prof., Social Determinants of Health Research Center, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran, ORCID: 0000-0001-7361-2524
(Corresponding Author) Tel: (023) 35220147, Fax: (023) 35220140, Email: dehdashti@semums.ac.ir
[6]- BSc Student of Occupational Health, Student Research Committee, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

 [j1]انتخابی یا تصادفی؟
 [j2]در بخش مواد و روش ها، مقطع تحصیلی دانشجویان اضافه گردد.
 [13]در صورتی که منظور زمستان 1395 باشد، 2017 صحیح میباشد.
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: 1396/10/8 | پذیرش: 1397/2/22 | انتشار: 1397/3/13

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb