جلد 22، شماره 5 - ( 5-1402 )                   جلد 22 شماره 5 صفحات 548-539 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.RUMS.REC.1399.120


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Tabatabaei S Z, neshan M, Ahmadinia H, Lotfipur Rafsanjani S S, Abdolkarimi M. Satisfaction Assessment of Clients Referred to Urban Health Centers of Anar City During the COVID-19 Pandemic in 2021: A Short Report. JRUMS 2023; 22 (5) :539-548
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-6924-fa.html
طباطبایی سید ضیاء، نشان مهدی، احمدی نیا حسن، لطفی پور رفسنجانی سیده شیرین، عبدالکریمی مهدی. بررسی میزان رضایت‌مندی مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهری انار در طی همه‌گیری کووید-19 در سال 1400: یک گزارش کوتاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1402; 22 (5) :539-548

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-6924-fa.html


دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
متن کامل [PDF 431 kb]   (333 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (498 مشاهده)
متن کامل:   (299 مشاهده)
گزارش کوتاه
مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوره 22، مرداد 1402، 548-539
بررسی میزان رضایت‌مندی مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت
 شهری انار در طی همه‌گیری کووید-19 در سال 1400:
 یک گزارش کوتاه

سید ضیا طباطبایی[1]، مهدی نشان[2]، حسن احمدی‌نیا[3]، سیده شیرین لطفی‌پور رفسنجانی[4]، مهدی عبدالکریمی[5]

دریافت مقاله: 06/01/1402 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 22/01/1402      دریافت اصلاحیه از نویسنده: 29/03/1402    پذیرش مقاله: 04/04/1402چکیده
زمینه و هدف: رضایت­مندی از خدمات ارائه شده در مراکز بهداشت از ابزارهای ارتقاء کیفیت خدمات می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت­مندی در مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهری انار در طی همه­گیری کووید-19 انجام شد.
مواد و روش­ها: این مطالعه توصیفی در میان 322 نفر از مراجعین مراکز خدمات جامع سلامت انجام شد. داده‌‌­‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­ t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: در مطالعه حاضر، کمترین میزان رضایت از زمان انتظار برای دریافت خدمات و واحد ارائه خدمات سلامت روان گزارش شد. در مورد میزان رضایت از مهارت­های آموزشی (66/72 درصد)، ارتباطی (11/71 درصد) و مهارت مراقبتی پرسنل (97/72 درصد) از مراجعین، گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودند.
نتیجه­گیری: رضایت­مندی مراجعین از خدمات بهداشتی در دوران همه­گیری کووید-19 از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بود. کاهش عوامل نارضایتی و ارتقاء رضایت­مندی از خدمات ارائه شده به ویژه خدمات سلامت روان و دندان­پزشکی پیشنهاد می‌شود.
واژه­های کلیدی: رضایت­ بیمار، خدمات سلامت، کووید-19، مراکز سلامت، شهر انار
 

مقدمه
یکی از چالش‌های ­نظام­های سلامت در ارتقاء خدمات بهداشتی اولیه، ایجاد راه­کارهایی جهت ارتقاء رضایت مراجعین از کیفیت خدمات ارائه شده می­باشد [1]. کـسب رضـایت بیمـار عامـل مهمی در حفظ موقعیت مراکز ارائه دهنده خـدمات سلامت در محیط­های رقابتی کنونی است و رضایت‌مندی به عنوان یک پیامد مهم در سطح بین‌المللی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت [2]. وجـود مراکز خـدمات بهداشـتی-درمـانی و نحـوه ارائـه خـدمات آنـان از عواملی هستند که به میزان زیـادی بـر سـلامت آحـاد جامعـه تأثیر گذارند، به نحوی که هر چه فعالیت این سازمان­ها بیشتر و بهتـر گـردد، تأمین سلامت افراد جامعه نیز مطلوب­تر خواهد شـد. بنـابراین، خـدمات بهداشتی-درمانی باید بـه سـهولت و بـدون موانـع اقتـصادی و یـا جغرافیایی و با کیفیت مناسب در دسترس گروه­های مختلف جامعـه قرار گیرد، به نحوی که گیرنده و ارائه دهنده خـدمات هـر دو احـساس رضایت نمایند [3].
از آن­جا که رضایت‌مندی بیماران، شاخصی از کیفیت ارائه خدمات در زمینه­های مختلف بین فردی، سازمانی و تکنیکی است، بنابراین ارزیابی آن می­تواند منبع مهمی از اطلاعات برای شناخت مشکلات و برنامه­های مطلوب در زمینه ارایه خدمات درمانی باشد [4].
در مراکز بهداشتی علاوه بر بحث بیماری، گروه هدف عمده، افراد به ظاهر سالمی هستند که نیاز به اقدامات پیش‌گیرانه و ارتقاء سلامت دارند. این افراد تنها در صورتی توصیه‌هایی را که در مراکز بهداشتی ارائه می­شود، پذیرا می‌باشند که رضایت از خدمات را داشته باشند [5]. این مراکز عنصر اولیه سیستم مراقبت­های بهداشتی را تشکیل می­دهند و در نتیجه ارزیابی رضایت بیماران از خدماتی که ارائه می­شود، ضروری است. آگاهی بهتر از آن­چه باعث رضایت بیماران می­شود برای مدیران به منظور ایجاد تغییرات در فرآیند ارزشمند است [6]. مطالعات متعددی در مورد اهمیت این موضوع خصوصاً پیرامون موضوعاتی چون شاخص­های رضایت­مندی و هم‌چنین عوامل مؤثر بر میزان رضایت­مندی صورت گرفته است [6]. اما باید توجه داشت این عوامل و نیز شاخص‌ها اگرچه یک تشابه کلی دارند، اما در هر منطقه و نیز مرکز با توجه به عوامل متعدد تأثیرگذار از جمله عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تفاوت­های خاص خود را دارا می­باشند. هم­چنین، با گذشت زمان میزان رضایت­مندی افراد و سطح توقعات آن­ها با توجه به پیشرفت‌های گوناگون دستخوش تغییر می­شود [7].
با توجه به اهمیت بررسی رضایت از خدمات بهداشتی در دوران همه‌گیری بیماری کووید، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت­مندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر انار در در این دوره زمانی، انجام شد تا نتایج آن در جهت ارائه خدمت شایسته و مورد انتظار مراجعین در این مرکز و مراکز مشابه مورد استفاده مدیران و برنامه­ریزان قرار گیرد.

مواد و روش‌ها
این مطالعه توصیفی بر روی مراجعین به مراکز جامع سلامت شهری انار در سال 1400 انجام گرفت. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود، به این صورت که لیست مراجعین به دو مرکز جامع سلامت شهری انار در یک بازه زمانی 3 ماهه از آبان تا دی ماه، در دوران همه­گیری کووید-19 از مراکز بهداشتی اخذ شد و سپس بر اساس شماره پرونده و به صورت قرعه­کشی افراد انتخاب شدند.
میزان رضایت 322 نفر از مراجعین به مراکز جامع سلامت که حاضر به شرکت در مطالعه و تکمیل پرسش­نامه بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش حاضر با کد اخلاق IR.RUMS.REC.1399.120 در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مورد تأیید قرار گرفته است.
ابزار بررسی میزان رضایت از خدمات بهداشتی، پرسش‌نامه تهیه شده توسط  Baghianimoghadamو همکاران بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است [8]. ابزار مورد استفاده دارای سه قسمت اصلی می­باشد. قسمت اول شامل خصوصیات فردی اجتماعی مراجعین مانند جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح سواد بود. قسمت دوم در مورد نوع خدمات دریافت شده توسط مراجعین بود. قسمت سوم میزان رضایت از نحوه ارائه خدمات ارائه شده را در قالب 14 سؤال مورد ارزیابی قرار می­دهد. سؤالات سنجش رضایت در قالب طیف لیکرت پنج گزینه­ای بود به نحوی که به میزان رضایت خیلی زیاد نمره پنج و خیلی کم نمره یک تعلق گرفت. بر اساس پرسش­نامه رضایت در ابعادی مانند زمان دسترسی به خدمات، مکان ارائه خدمات، تجهیزات و امکانات و همچنین نحوه آموزش، نحوه ارتباط و نحوه هماهنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای قابل درک شدن نتایج نمره­های رضایت هر فرد از خدمات ارتباطی، آموزشی و خدماتی مراکز، از نمره صد محاسبه و به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش شد. نمره رضایت کلی از مجموع نمرات در ابعاد مختلف رضایت تشکیل می­شود. در پژوهش حاضر، پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ بر روی 30 نفر از افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. این افراد غیر از نمونه‌های شرکت کننده در مطالعه بودند. ضریب آلفای کرونباخ پرسش‌نامه در این گروه پایلوت 81/0 محاسبه شد.
جهت تعیین حجم نمونه با توجه به هدف اصلی مطالعه، از فرمول زیر استفاده شد.

در این فرمول میزان خطای آلفا 05/0، نسبت جامعه (p)، برابر با نسبت افرادی که میزان رضایت آن­ها در حد زیاد و خیلی زیاد بوده است، با توجه به مطالعات قبلی در جامعه­ای مشابه برابر با 70/0، و دقت برآورد (d) برابر با 5 درصد در نظر گرفته شده است [8].
با توجه به همه­گیری ­کرونا و محدودیت­های موجود جهت سلامت مراجعه کنندگان و جلوگیری از انتقال احتمالی ناشی از تکمیل پرسشنامه به صورت دستی، پرسش­نامه­ها به صورت مصاحبه تلفنی تکمیل شد. با توجه به این­که برخی شرکت کنندگان این نگرانی را داشتند که در صورت گزارش میزان رضایت، یا عدم رضایت، ممکن است در مراجعات بعدی، در دریافت خدمات دچار مشکل شوند، برای پیش‌گیری از سوگیری احتمالی برای عدم گزارش دقیق از میزان رضایت، به شرکت­کنندگان این اطمینان و توضیح داده شد که اطلاعات آن­ها محرمانه باقی خواهد ماند.
داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 18 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون­های تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین نمره رضایت در سطوح مختلف متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یک­طرفه مورد مقایسه قرار گرفت. سطح معنی­داری در آزمون­ها 05/0 در نظر گرفته شد.
نتایج
در این مطالعه 322 نفر شرکت کردند که از این میان 87 نفر (01/27 درصد) مذکر و 235 نفر (99/72 درصد) مؤنث بودند. از نظر توزیع سنی، اکثریت مراجعین، 122 نفر (88/37 درصد) در محدوده سنی 30 تا 45 سال قرار داشتند. 276 نفر (72/85 درصد) از مراجعین متأهل بودند. از نظر سطح تحصیلات، اکثریت جمعیت مورد مطالعه 161 نفر (02/50 درصد) تحصیلات دیپلم داشتند.
میانگین نمره رضایت در زنان و مردان، با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به نتیجه این آزمون، به طور متوسط نمره رضایت در زنان و مردان تفاوت آماری معناداری نداشت (514/0=P). جهت بررسی ارتباط بین سن مراجعه کنندگان با نمره رضایت از خدمات، نتایج آنالیز واریانس یک­طرفه نشان داد که میزان رضایت در گروه‌های سنی تفاوت معنی­داری نداشته است (689/0=P).
با استفاده از آنالیز واریانس یک­طرفه، میانگین نمره رضایت بین سطوح مختلف تحصیلی مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به نتیجه این آزمون، به طور متوسط بین سطوح مختلف تحصیلی نمره رضایت تفاوت معنی­داری نداشته است (731/0=P). هم­چنین، در مقایسه میانگین نمره رضایت از خدمات ارائه شده برحسب وضعیت تأهل، تفاوت معنی‌داری بین افراد متأهل و مجرد مشاهده نشد (902/0=P).
جهت بررسی رضایت از مهارت آموزشی ارائه کنندگان خدمت، از شرکت کنندگان خواسته شده نظرات خود را در مورد میزان رضایت خود از آموزش­های دریافت شده در حین ارائه خدمت به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم اظهار نمایند. پس از آنالیز انجام شده، مجموعاً 234 نفر (66/72 درصد) از مراجعین گزینه­های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده بودند، اگرچه تنها حدود نیمی ­از افراد (17/52 درصد) رضایت خیلی زیاد و وضعیت ایده آل را گزارش کرده بودند.
پس­ از آنالیز انجام شده در مورد میزان رضایت از مهارت ارتباطی پرسنل، مجموعاً 229 نفر (11/71 درصد) از مراجعین گزینه­های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده بودند، اگرچه تنها حدود نیمی­ از افراد (17/52 درصد) وضعیت را از این حیث ایده آل دانسته­اند. پس از آنالیز انجام شده در مورد میزان رضایت از مهارت مراقبتی، مجموعاً 235 نفر (97/72 درصد) از مراجعین گزینه­های خیلی زیاد و زیاد را انتخاب کرده بودند. در این بخش هم تنها حدود نیمی از افراد (55/51 درصد) رضایت خیلی زیاد و ایده آل را گزارش کرده بودند.
نتایج بررسی رضایت از سایر جنبه­های نحوه ارائه خدمات نشان داد که کمترین میزان رضایت، از زمان معطل شدن مراجعین برای دریافت خدمات بود (جدول 1).
بررسی میزان رضایت از خدمات ارائه شده در واحدهای مختلف ارائه کننده خدمات نشان داد که کمترین میانگین نمره مربوط به واحدهای سلامت روان (80/11±60/71) و واحد دندان­پزشکی (22/24±65/76) و بالاترین میانگین نمره به ترتیب مرتبط با بهداشت حرفه‌ای (48/10±80/79)، آزمایشگاه (26/28±67/78)، خدمات پزشکی (73/15±36/78)، بهداشت خانواده (98/15±77/77) و واحد واکسیناسیون (45/16±43/77) گزارش شده بود.
 
جدول 1- میزان رضایت مراجعین از جنبه­های مختلف ارایه خدمت در مراکز خدمات سلامت شهری انار (322=n)
خیلی کم
(درصد) تعداد
کم
(درصد) تعداد
متوسط
(درصد) تعداد
زیاد
(درصد) تعداد
خیلی زیاد
(درصد) تعداد
سؤال
(5/34) 11 (9/9) 32 (3/45) 146 (16) 5 (3/5) 17 زمان انتظار برای دریافت خدمت
(62/0) 2 (2/6) 20 (61) 19 (98/22)74 (2/51) 165 مدت زمان ارائه خدمات
(9/0) 3 (9/5) 19 (1/17) 55 (3/23) 75 (8/52) 170 بازه زمانی ارائه خدمات
0 (1/7) 23 (18) 58 (4/24) 72 (5/52) 169 مکان ارائه خدمات
(9/0) 3 (8/6) 22 (8/17) 57 (7/21) 70 (8/52) 170 فاصله دسنرسی مراکز
 
بحث
هدف از مطالعه حال حاضر تعیین میزان رضایت‌مندی مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت شهری انار در طی همه­گیری کووید-19 در سال 1400 بود. در این مطالعه میزان رضایت از خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی برحسب جنسیت تفاوت معناداری را نشان نداد. نتایج مطالعه حاضر با برخی مطالعات انجام شده در این زمینه که نشان می­دهد زنان میزان رضایت کمتری از خدمات ارائه شده در سطح مراقبت‌های بهداشتی اولیه دارند، همخوانی ندارد [9]. در توجیه این تفاوت می‌توان به تفاوت در نوع ابزار رضایت اشاره نمود. در مطالعه حاضر، پرسش‌نامه، رضایت را به صورت کلی مورد سنجش قرار داده است و جزئیات مشخص نشده است. برخی مطالعات بیان می­کنند که زنان در بیان رضایت به جزئیاتی از قبیل ظاهر، تمیزی محل، نوع تعاملات دقت بیشتری می­کنند [10].
در مطالعه حاضر اگرچه مراجعینی که دارای تحصیلات دانشگاهی دکتری و بالاتر بودند نسبت به سایر افراد سطح رضایت‌مندی بالاتری نسبت به ارائه خدمات بهداشتی داشتند، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود که با برخی مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی دارد [11]. بر خلاف مطالعه حاضر، برخی مطالعات نشان می­دهد که میزان رضایت از خدمات مراکز بهداشتی در افراد با تحصیلات بالاتر، از رضایت افراد بی­سواد و کم سواد کمتر بوده است [12]. در توجیه این عدم تفاوت بین میزان رضایت از خدمات با سطح تحصیلات می­توان به این نکته اشاره نمود که اگرچه داشتن تحصیلات دانشگاهی باعث بالاتر رفتن انتظارات افراد می‌شود، اما از طرفی ممکن است آگاهی بیشتر این گروه از محدودیت‌ها و تلاش‌های ارایه کنندگان خدمات بهداشتی، در افزایش رضایت آن‌ها مؤثر باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد. در مطالعه حال حاضر، در مجموع میزان رضایت مراجعین از میزان مهارت­های آموزشی، ارتباطی و نیز مراقبتی پرسنل راضی کننده بود.
اگرچه در مطالعه حاضر شرکت کنندگان رضایت بالایی از نحوه ارتباط کارکنان ارائه کننده خدمات سلامت گزارش کرده بودند، اما در برخی مطالعات نتایج متفاوتی گزارش شده است. چنان­چه در مطالعه Bako و همکاران نشان داده شد که تنها یک سوم مراجعه­کنندگان از نحوه ارتباط کارکنان رضایت داشتند [13]. در این مورد، تفاوت­های فرهنگی، میزان انتظارات از نحوه تعامل و آگاهی از حقوق مددجو می‌تواند تأثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر، ارتباط و اخلاق به صورت کلی مورد سنجش قرار گرفته است، در حالی که اگر رضایت از ابعاد ارتباط و اخلاق حرفه­ای مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است نتایج دقیق‌تر باشد.
در مطالعه حاضر، کمترین نمره رضایت مربوط به زمان انتظار برای دریافت خدمات بود. هم­راستا با مطالعه حاضر برخی مطالعات مشابه نشان می‌دهد که یکی از عوامل تأثیرگذار بر رضایت مددجویان عدم اتلاف وقت آن­ها جهت دریافت خدمات می­باشد [14]. با توجه به این­که به ویژه در زمان بحران­هایی از قبیل بیماری کووید-19 میزان مراجعه افزایش می­یابد، مراکز بهداشتی باید با اتخاذ راه­کارهایی از قبیل اخذ نوبت قبلی برای مراجعه و هماهنگی قبلی، مدت زمان سپری شده تا دریافت خدمات را به حداقل برسانند.
در مطالعه حاضر، کمترین میزان رضایت از واحد سلامت روان گزارش شده است. در این زمینه می­توان به این نکته اشاره نمود که ماهیت مراجعه­کنندگان به این واحد متفاوت است و این افراد معمولاً دارای اختلالات خفیف روانی از قبیل استرس و اضطراب می­باشند. از طرف دیگر، نحوه تعامل و ارتباط با این گروه از مراجعه­کنندگان از پیچیدگی بیشتری برخوردار می­باشد و نیاز است ارائه کنندگان خدمات سلامت در این زمینه توان­مندی­های بیشتری را کسب کنند.
نمره رضایت از خدمات دندان‌پزشکی نسبت به سایر خدمات پایین‌تر گزارش شده است. در این زمینه برخی مطالعات نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی از خدمات دندان‌پزشکی، زمان انتظار برای دریافت خدمات می­باشد. بنابراین، به نظر می­رسد برنامه­ریزی جهت افزایش مراکز بهداشتی ارائه کننده خدمات دندان­پزشکی ضروری می‌باشد [15].
مطالعه حاضر، وضعیت رضایت از مراجعه­کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت در زمان همه­گیری کووید-19 که ارائه خدمات با چالش مواجه شده بود را مورد بررسی قرار داد. با این حال، مطالعه ما از محدودیت­هایی برخوردار می‌باشد از جمله این محدودیت­ها ابزار ارزیابی بود که اگرچه ابعاد مختلف را مورد سنجش قرار داده است، اما جزئیات را به طور دقیق نشان نمی­دهد. از این رو پیشنهاد می­شود ابعاد مختلف رضایت از قبیل ارتباط، مهارت­های آموزش و ارائه خدمات و هم­چنین استانداردهای محیطی به صورت جداگانه و با ابزار دقیق­تر مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج این پژوهش، در مجموع میزان رضایت مراجعین از مراکز خدمات جامع سلامت شهری انار در دوران همه­گیری کووید- 19 نسبتاً مطلوب بود. بررسی میزان رضایت از ابعاد مختلف نشان داد که بیشترین نارضایتی مربوط به مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات می­باشد. توصیه می­شود ابعاد مختلف رضایت از خدمات ارائه شده در مراکز جامع سلامت، به ویژه واحد­های سلامت روان و دندان­پزشکی و هم‌چنین زمان مورد انتظار برای دریافت خدمات، به صورت دقیق­تر مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن راه­کارهای احتمالی جهت ارتقاء رضایت مددجویان ارائه گردد.
تشکر و قدردانی
نتایج این مقاله استخراج شده از پایان­نامه دکتری پزشکی عمومی ­دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می­باشد. پژوهش­گران از کلیه مراجعه­کنندگان به مراکز خدمات جامع سلامت شهری انار که با صبر و حوصله در تکمیل پرسش­نامه­ها همکاری نمودند، تقدیر و تشکر می­نمایند.
 


References
 
[1] Kinyenje ES, Yahya TA, Degeh MM, German CC, Hokororo JC, Mohamed MA, et al. Clients satisfaction at primary healthcare facilities and its association with implementation of client service charter in Tanzania. PLoS One 2022; 17(8): e0272321.
[2] Ferreira DC, Vieira I, Pedro MI, Caldas P, Varela M. Patient Satisfaction with Healthcare Services and the Techniques Used for its Assessment: A Systematic Literature Review and a Bibliometric Analysis. Healthcare 2023; 11(5): 639.
[3] Abedi G, Ahmadi Dashtian A, Rostami F, Norrollahi H, Flah M. Maternal Satisfaction with Health and Healthcare Services: A Survey in Northern Iran. IJHR 2013; 2(1): 45-8.
[4] Yeh MY WS, Tung TH. The relation between patient education, patient empowerment and patient satisfaction: A cross-sectional-comparison study. Appl Nurs Res 2018; 39: 11-7.
[5] Batbaatar E, Dorjdagva J, Luvsannyam A, Savino MM, Amenta P. Determinants of patient satisfaction: a systematic review. Perspect Public Health 2017; 137(2): 89-101.
[6] Burgener AM. Enhancing communication to improve patient safety and to increase patient satisfaction. HCM 2020; 39(3): 128-32.
[7] Thornton RD, Nurse N, Snavely L, Hackett-Zahler S, Frank K, DiTomasso RA. Influences on patient satisfaction in healthcare centers: a semi-quantitative study over 5 years. BMC Health Serv Res 2017; 17(1): 1-9.
[8] Baghianimoghadam MH, Gerayllo S, Sharifi E, Sharifi E, Pourmazar V, Dehghan A, et al. A survey of client satisfaction on service delivery in urban health centers of Yazd. JCHR 2014; 3(1): 59-66.
[9] Zuckerman M, Li C, Diener EF. Societal conditions and the gender difference in well-being: Testing a three-stage model. Pers Soc Psychol Bull 2017; 43(3): 329-36.
[10] Pearcey SM, Zhan GQ. A comparative study of American and Chinese college students’ motives for food choice. Appetite 2018; 123: 325-33.
[11] Jeong YJ, Bajgai J, Kim JK, Ahn DW, Kim YJ, Kim H-J, et al. Positive Impact on Public Perception toward Commune Health Stations (CHSs) in Rural Areas of Tyuen Quang Province, Vietnam, Following the Application of the Development Program for the Capacity-Building of CHSs. IJERPH 2022; 20(1): 754.
[12] Ahmed HM. Women’s Satisfaction with Primary Health Care Services in Al-Hosienia District, Sharkia Governorate, Egypt. EJCM 2022; 40(2): 121-7.
[13] Bako IA, Sasetu SI, Joshua AI, Rimamnunra GN. Are clients satisfied with communication with health workers? A study among pregnant women attending primary health care centers in Nasarawa State, Nigeria. AJRH 2022; 26(6): 55-63.
[14] Muyeed A, Siddiqi M, Alam N. Influential determinants of patient satisfaction with primary health care services from community clinics: A micro survey in Bangladesh. JCBR 2020; 4(2): 1-7.
[15] Choudhary S, Sen N, Thakker J, Patel D, Joshi R. Assessment of patient satisfaction toward dental care services of patients visiting dental schools in Udaipur, Rajasthan, India. J Oral Care Res 2017; 5(1): 34-41.


Satisfaction Assessment of Clients Referred to Urban Health Centers of Anar City During the COVID-19 Pandemic in 2021: A Short Report

Seyed Zia Tabatabaei[6], Mahdi Neshan[7], Hassan Ahmadinia[8], Seyedeh Shirin Lotfipur Rafsanjani[9], Mahdi Abdolkarimi[10]


Received: 26/03/23        Sent for Revision:11/04/23          Received Revised Manuscript: 19/06/23     Accepted: 25/06/23

Background and Objectives: Satisfaction with the services provided in health centers is one of the tools to improve the quality of services. The present study was carried out with the aim of determining the level of satisfaction among the clients of Anar urban comprehensive health service centers during the covid-19 epidemic.
Materials and Methods: This descriptive study was conducted among 322 clients of comprehensive health service centers. The data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, and one-way analysis of variance.
Results: In the present study, the lowest level of satisfaction was reported from the waiting time to receive services and the unit providing mental health services. Regarding the level of satisfaction with educational skills, communication skills, and care skills of the personnel respectively 72.66%, 71.11%, and 72.97% of the clients chose the options high and very high.
Conclusion: Clients' satisfaction with health services during the Covid-19 epidemic was relatively favorable. It is recommended to reduce dissatisfaction factors and improve satisfaction with the services provided, especially mental health and dental services.
Key words: Patient satisfaction, Health services, COVID-19, Health centers, Anar City

Funding: This study was funded by Rafsanjan University of Medical Sciences.
Conflict of interest: None declared.
Ethical approval: The Ethics Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences approved the study (IR.RUMS.REC.1399.120).

How to cite this article: Tabatabaei Seyed Zia, Neshan Mahdi, Ahmadinia Hassan, Lotfipur Rafsanjani Seyedeh Shirin, Abdolkarimi Mahdi. Satisfaction Assessment of Clients Referred to Urban Health Centers of Anar City During the COVID-19 Pandemic in 2021: A Short Report. J Rafsanjan Univ Med Sci 2023; 22 (5): 539-48. [Farsi]
 
[1]- استادیار،گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
[2]- دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
[3]- استادیار،گروه آموزشی اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات محیط کار، دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
[4]- دانشجوی کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
[5]- استادیار،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمندی،دانشگاه علوم‌پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
   تلفن: 34268448-034، دورنگار: 34268448-034، پست الکترونیکی: mahdi_13581@yahoo.com
[6]- Assistant Prof., Dept. of Community Medicine, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
[7]- Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Science, Rafsanjan , Iran
[8]- Assistant Prof., Dept. of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
[9]- MSc Student in Health Education and Health Promotion, Student Research Committee, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
[10]- Assistant Prof., Dept. of Health Education and Health Promotion Department of healthcare services Faculty of health Rafsanjan university of medical science and healthcare services, Iran, ORCID: 0000-0002-2781-2821
(Corresponding Author) Tel: (034) 34268448, Fax: : (034) 34268448, E-mail: mahdi_13581@yahoo.com
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت
دریافت: 1401/12/25 | پذیرش: 1402/4/4 | انتشار: 1402/5/28

فهرست منابع
1. Kinyenje ES, Yahya TA, Degeh MM, German CC, Hokororo JC, Mohamed MA, et al. Clients satisfaction at primary healthcare facilities and its association with implementation of client service charter in Tanzania. PLoS One 2022; 17(8): e0272321.
2. Ferreira DC, Vieira I, Pedro MI, Caldas P, Varela M. Patient Satisfaction with Healthcare Services and the Techniques Used for its Assessment: A Systematic Literature Review and a Bibliometric Analysis. Healthcare 2023; 11(5): 639.
3. Abedi G, Ahmadi Dashtian A, Rostami F, Norrollahi H, Flah M. Maternal Satisfaction with Health and Healthcare Services: A Survey in Northern Iran. IJHR 2013; 2(1): 45-8.
4. Yeh MY WS, Tung TH. The relation between patient education, patient empowerment and patient satisfaction: A cross-sectional-comparison study. Appl Nurs Res 2018; 39: 11-7.
5. Batbaatar E, Dorjdagva J, Luvsannyam A, Savino MM, Amenta P. Determinants of patient satisfaction: a systematic review. Perspect Public Health 2017; 137(2): 89-101.
6. Burgener AM. Enhancing communication to improve patient safety and to increase patient satisfaction. HCM 2020; 39(3): 128-32.
7. Thornton RD, Nurse N, Snavely L, Hackett-Zahler S, Frank K, DiTomasso RA. Influences on patient satisfaction in healthcare centers: a semi-quantitative study over 5 years. BMC Health Serv Res 2017; 17(1): 1-9.
8. Baghianimoghadam MH, Gerayllo S, Sharifi E, Sharifi E, Pourmazar V, Dehghan A, et al. A survey of client satisfaction on service delivery in urban health centers of Yazd. JCHR 2014; 3(1): 59-66.
9. Zuckerman M, Li C, Diener EF. Societal conditions and the gender difference in well-being: Testing a three-stage model. Pers Soc Psychol Bull 2017; 43(3): 329-36.
10. Pearcey SM, Zhan GQ. A comparative study of American and Chinese college students’ motives for food choice. Appetite 2018; 123: 325-33.
11. Jeong YJ, Bajgai J, Kim JK, Ahn DW, Kim YJ, Kim H-J, et al. Positive Impact on Public Perception toward Commune Health Stations (CHSs) in Rural Areas of Tyuen Quang Province, Vietnam, Following the Application of the Development Program for the Capacity-Building of CHSs. IJERPH 2022; 20(1): 754.
12. Ahmed HM. Women’s Satisfaction with Primary Health Care Services in Al-Hosienia District, Sharkia Governorate, Egypt. EJCM 2022; 40(2): 121-7.
13. Bako IA, Sasetu SI, Joshua AI, Rimamnunra GN. Are clients satisfied with communication with health workers? A study among pregnant women attending primary health care centers in Nasarawa State, Nigeria. AJRH 2022; 26(6): 55-63.
14. Muyeed A, Siddiqi M, Alam N. Influential determinants of patient satisfaction with primary health care services from community clinics: A micro survey in Bangladesh. JCBR 2020; 4(2): 1-7.
15. Choudhary S, Sen N, Thakker J, Patel D, Joshi R. Assessment of patient satisfaction toward dental care services of patients visiting dental schools in Udaipur, Rajasthan, India. J Oral Care Res 2017; 5(1): 34-41.‌  

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb