مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- هیات تحریریه
اسامی اعضا هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

  

  دکتر غلامرضا اسدی‌کرم (استاد، ایران)

  دکتر نصرا... بشردوست (استاد، ایران)

  پروفسور استفن‌روبرت‌ بلوم (پروفسور، انگلستان)

  دکتر محمد محسن تقوی (دانشیار، ایران)

  دکتر عبدا... جعفرزاده (استاد، ایران)

  دکتر حمید حکیمی (دانشیار، ایران)

  دکتر محمد خاکساری حداد(استاد، ایران)

  دکتر محمدحسین داعی‌پاریزی (استاد، ایران)

  پروفسور محمد رئوف داها (پروفسور، هلند)

  دکتر محسن رضائیان (استاد، ایران)

  غلامرضا رفیعی (مربی، ایران)

  دکتر سیدمحمدعلی سجادی (استادیار، ایران)

  دکتر مهدی شریعتی (استادیار،  ایران)

  دکتر ایرج شریفی (استاد، ایران)

  دکتر مصطفی صادقی (استاد، ایران)
  دکتر تابنده صادقی (دانشیار، ایران)
 دکتر میترا عباسی فرد(استادیار، ایران)

  دکتر علیرضا فکری (استاد، ایران)

    دکتر مهدی محمودی (استاد، ایران)

  دکتر وحید میرزایی (دانشیار، ایران)

   

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:
http://journal.rums.ac.ir/find.php?item=1.28.10.fa
برگشت به اصل مطلب