مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- شناسنامه مجله
شناسنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ISSN: 1735-3165  شاپا

e-ISSN:2008-7268 شاپا الکترونیک

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی رفسنجان

 ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 مدیر مسئول: دکتر مهدی محمودی

  سردبیر: دکتر محسن رضائیان

  مدیر اجرایی: فاطمه بشارت

  ویراستار متون انگلیسی: فاطمه حسینی

  ویراستار متون فارسی: دکتر جلال حسن شاهی

  مشاور آمار: دکتر محمود شیخ فتح الهی 

  مشاور اپیدمیولوژی: دکتر محسن رضائیان

  صفحه‌آرا: فاطمه ملایی

  کارشناس مجله: عصمت سعیدی فرد

  مؤسسه تأمین کننده اعتبارات علمی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  مؤسسه تأمین کننده اعتبارات مالی: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  نشانی: رفسنجان، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، دفتر ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه 

  تلفن و دورنگار:31315132-034

پست الکترونیکی: journalrums.ac.ir -rafsanjanmajalehgmail.com،

آدرس وب:  http://journal.rums.ac.ir 

  هر گونه استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بلامانع است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:
http://journal.rums.ac.ir/find.php?item=1.41.17.fa
برگشت به اصل مطلب