جلد 22، شماره 12 - ( 12-1402 )                   جلد 22 شماره 12 صفحات 1296-1279 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.BUMS.REC.1400.420

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

HaratiRad A, Miri M. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Hope and Quality of Academic Life of Slow-Paced Students: A Quasi-Experimental Study. JRUMS 2024; 22 (12) :1279-1296
URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-7204-fa.html
هراتی راد امین، میری مینو. اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر امیدواری و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام: یک مطالعه نیمه‌تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1402; 22 (12) :1279-1296

URL: http://journal.rums.ac.ir/article-1-7204-fa.html


دانشگاه فرهنگیان
چکیده:   (180 مشاهده)
زمینه و هدف: اختلال آهسته گامی سبب کاهش میزان امید دانش‌آموزان به زندگی و کیفیت زندگی تحصیلی می‌شود. یکی از مداخلاتی که سبب بهبود بهداشت روانی در افراد از جمله دانش‌آموزان می‌شود، روان‌درمانی مثبت‌نگر است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی رو‌ان­درمانی مثبت‌نگر بر امیدواری و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام انجام شد.
مواد و روش ­ها‌: پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان آهسته‌گام شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 69 نفر تشکیل داد. تعداد اعضای نمونه در این پژوهش 40 نفر از دانش‌آموزانی که حاضر به همکاری بودند و ملاک­های ورود به پژوهش را داشتند، تشکیل دادند که به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) منتسب شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه مداخله درمانی مثبت­اندیشی را دریافت نمودند و گروه کنترل در این مدت هیچ­گونه مداخله­ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش حاضر، پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی در مدرسه Williams و Batten (1981) و مقیاس امید Miller (1988) بودند. از آنالیز کوواریانس چندمتغیره جهت تجزیه­ و تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­ها حاکی از این است که روان­درمانی مثبت­نگر بر امیدواری (55/92=F) و تمامی شاخصه­های کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام مؤثر بود (001/0>P). به­عبارتی دیگر، روان­درمانی مثبت‌نگر سبب افزایش امیدواری و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام شد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد روان‌درمانی مثبت­نگر بر امیدواری و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام مؤثر است. بنابراین، استفاده از این روش درمانی در رشد امید و کیفیت زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آهسته‌گام پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: روان‌درمانی مثبت‌نگر، امیدواری، کیفیت زندگی تحصیلی، دانش‌آموزان آهسته‌گام
 
متن کامل [PDF 309 kb]   (99 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (70 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشكي
دریافت: 1402/8/17 | پذیرش: 1402/12/12 | انتشار: 1402/12/11

فهرست منابع
1. Kalantari M, Amiri Majd M, Tajali P. Effectiveness of Art Therapy Programs on the Improvement of Slow-paced Adolescents' Communication Skills. JHSR 2019; 15(2): 115-21. [Farsi]
2. MalekZadeh Z, Shokohifar S. Comparison of mental health, marital satisfaction and spiritual vitality in parents of slow and normal children. Psychology and behavioral sciences of Iran 2020; 23(3): 73-86. [Farsi]
3. Hakimirad E, Kashani Vahid L, Asareh M. Effectiveness of interpersonal problem-solving program on social skills and self-esteem of slow-paced adolescents. Empowering Exceptional Children 2019; 10(4): 75-87. [Farsi]
4. Kirk S, Gallagher J, Coleman MR, Anastasiow NJ. Educating exceptional children. Boston: Cengage Learning; 2011: 65-8.
5. Azedolmolki S, Barikani SF. Action Research: How Can I Enhance Academic Performance of Children with Attention-Concentration Disorder (Sluggish) by Using Handicrafts?. JCDEPR 2022; 12(1): 163-80. [Farsi]
6. Roohimotlagh S, Eftekharsoadi Z, Makvandi B, Hafezi F. The efficacy of Self- Compassion Focused Training (CFT) on psychological capital and social well-being of mothers with Slow-paced child. Women Studies 2022; 13(39): 93-107. [Farsi]
7. Ghasemzadeh S, Naghdi N. Effectiveness of positive psychology on psychological well-being of mothers of autistic children. Empowering Exceptional Children 2017; 8(1): 61-7. [Farsi]
8. Vuijk PJ, Hartman E, Scherder E, Visscher C. Motor performance of children with mild intellectual disability and borderline intellectual functioning. J Intellect Disabil Res 2010; 54(11): 955-65.
9. Fazli AhmadAbadi M. Social adaptation and attachment in exceptional (educable) children. Tehran: Sokhan Iman; 2020: 46-8. [Farsi]
10. Dekker MC, Ziermans TB, Swaab H. The impact of behavioural executive functioning and intelligence on math abilities in children with intellectual disabilities. JIDR 2016; 60(11): 1086-96.
11. Ranjbari M, Soleimani Mullayousef TA. Study of Differences between the Quality of Life of Fourth-Grade Schoolboys in Ordinary Schools and Schools of Life in the City of Tehran. QJE 2022; 38(3): 143-58. [Farsi]
12. Bagheri MJ, Asgharnejad Farid A, Nasrolahi B. The Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life Through the Mediating Role of Psychological Well-Being in the Elderly. Aging Psychology 2022; 8(1): 39-54. [Farsi]
13. World Health Organization. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL). World Health Organization: Geneva, Switzerland. 2012.
14. Ghasemi SA, Mahdizadeh I, Salarsadeghi M, Miri M. The Role of School Life Quality in Predicting Adolescents’ Learned Helplessness with the Mediating Role of Assertiveness. JAYPS 2024; 5(2): 48-57.
15. Ghasemi SA, Khosravi H, Miri M, Pourshafei H, Khosravi F. Predicting Adjustment of students based on School Culture: the mediating role of Quality of life at School. JEPS 2023; 20(51): 82-104. [Farsi]
16. Coolhart D, Shipman DL. Working Toward Family Attunement: Family Therapy with Transgender and Gender-Nonconforming Children and Adolescents. Psychiatr Clin North Am 2017; 40(1): 113-25.
17. Nikanjam G, Azadyekta M, Nasrollahi B. The Effectiveness of Reality Therapy on the Life Expectancy and Psychological Well-Being of the Elderly Living in Nursing Homes. Aging Psychology 2022; 8(4): 389-400. [Farsi]
18. Westerhof GJ, Whitbourne SK, Freeman GP. The aging self in a cultural context: the relation of conceptions of aging to identity processes and self-esteem in the United States and the Netherlands. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci 2012; 67(1): 52-60.
19. Veisi F, Mosavi F. The effect of teaching thinking skills on students’ life expectancy and social adjustment. Journal of Educational Psychology 2023; 13(4): 65-76. [Farsi]
20. Snyder CR. Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry 2002; 13(4): 249-75.
21. Karimi R, Mirzaian B, Abbasi G. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Life Expectancy and Psychological Well-Being in Women with Breast Cancer. JAFT 2023; 3(5): 35-54. [Farsi]
22. Teimouri L, Rezaei A, Mohammadzadeh A. A comparative study of hope, academic achievement motivation, and academic self-concept among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities 2020; 9(2): 7-35. [Farsi]
23. Sainio PJ, Eklund KM, Ahonen TPS, Kiuru NH. The Role of Learning Difficulties in Adolescents' Academic Emotions and Academic Achievement. J Learn Disabil 2019; 52(4): 287-98.
24. Hashemi SM, Mehdad A, Shokri O. Comparing the Effectiveness of Positive, Resilience and Mindfulness Training Packages on Students' Academic Well-Being. Rooyesh 2023; 12(2): 141-52. [Farsi]
25. Samkhaniyani H, Moazedian A, Sotodeh Asl N, Ghorbani R. The effectiveness of positive psychotherapy on cognitive agitation and self-compassion in people with hypertension. JMUMS 2022; 65(4): 1659-69. [Farsi]
26. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing; 2013: 137-41.
27. Pourfaraj M, Rezazadeh H. Effectiveness of positive Therapy on Happiness and Hope in cancer Patients. Counseling Culture and Psycotherapy 2018; 9(33): 119-36. [Farsi]
28. Sahragard S, Haroon Rshidi H, Kazemianmoghadam K. The Effectiveness of Positive Intervention on Motivational Beliefs of Students with Academic Failure. Positive Psychology Research 2022; 8(2): 51-64. [Farsi]
29. Cesko E, Cakici E. Positive psychotherapy in different cultures. In: Messias E, Pese schkian H, Cagande C. (eds.) Positive Psychiatry, Psychotherapy and Psychology. Springer; 2020. pp. 201-9.
30. Jafar Tabatabai T, Jafar Tabatabai S. Be positive; Applied positive thinking training. Birjand: Islamic Azad University Press; 2017: 81-8. [Farsi]
31. Williams TH, Batten MH. The quality of school life, ACER Research Monograph. Hawthorn, Australia: ACER; 1981. pp. 36-9.
32. Ozayi N, Azimpoor E, Emamjomeh MR. The Roles of Academic Burnout and Academic Resilience as Mediators in the Relationship between Academic Vitality and Quality of Life in School. Educational and Scholastic studies 2019; 8(1): 237-62. [Farsi]
33. Miller JF, Powers MJ. Development of an instrument to measure hope. Nursing research 1988; 37(1): 6-10.‌
34. Alishahi A, Naghi Beyranvand M, Dehghan P, Shahvali S. The relationship between social support and hope in cancer patients. JTHMS 2022; 9(3): 80-8. [Farsi]
35. Afrooz G, Dalir M, Sadeghi M. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Body Image, Life Expectancy and Happiness in Women with Mastectomy Experience. Health Psychology 2018; 6(24): 180-95. [Farsi]
36. Sharifikia T, Ahangri E, Askari Z, Tahan M. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Feeling of Hope and Psychological Well-being of Vitiligo Patients. Rooyesh 2019; 8(2): 133-42. [Farsi]
37. Mirzaei P. Positive Psychotherapy on Spiritual Well-Being and Happiness in Students with Depressive Disorder. MEJDS 2020; 10: 36-42. [Farsi]
38. Khorani J, Ahmadi V, Mami S, Valizadeh R. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on The Meaning of Life, Cognitive Flexibility, Life Satisfaction and Suicidal Thoughts of People with Depression. JMUMS 2022; 64(6): 4418-30. [Farsi]
39. Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: empirical validation of interventions. Am Psychol 2005; 60(5): 410-21. [Farsi]
40. Soleimani S, Lilabadi L, Jafari Roshan M. Comparison of the Effectiveness of Hope-Based Therapy and Treatment based on Acceptance and Commitment on Self-Care and Quality of Life in Patients with Type 2 Diabetes. Islamic Life Style 2022; 6(1): 173-82. [Farsi]
41. Gharshi S, Dokanei fard F. The Consideration of Positive Perspective Psychotherapy on Hard Work and Happiness of Female Students of High School City of Marand 2015. Journal of Excellence in counseling and psychotherapy 2015; 4(15): 60-75. [Farsi]
42. Ghotbinejhad Bahre Asmani U, Ahadi H, Hatami H, Sarami Foroushani G. Comparison of the Effectiveness of Group Positive Psychotherapy and Group Psychodrama on Spiritual Attitude, Distress Tolerance, and Quality of Life in Women with Chronic Pain. JAP 2019; 9(4): 51-65. [Farsi]
43. Assarzadegan M, Raeisi Z. Effectiveness of Positive Psychology Training on Psychological Well-being and Its Dimensions Among Patients with Type II Diabetes. J Diabetes Nurs 2019; 7(2): 793-808. [Farsi]
44. Baghaei B, Aghaei A. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Quality of Life, Happiness, Semantic Level of Firefighters. TB 2022; 21(2): 1-16. [Farsi]
45. Ghasemi N, Goudarzi M, Ghadampour E, Gholamrezaei S. The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Time Perspective, Emotional Well-being and Optimism in Students with Depression Disorder Symptoms. Journal of Woman and Family Studies 2019; 7(2): 157-82. [Farsi]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb