راهنمای نگارش

مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

راهنمای نگارش مقالات مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی را به چاپ می‌رساند. مطالب مندرج در این مجله می‌تواند مورد استفاده کلیه محققین علوم پزشکی اعم از دانشجویان، اعضاء هیئت علمی آموزشی و پژوهشی، پزشکان و پیراپزشکان قرار گیرد. این مجله مقالات پژوهشی ( Original Articles )، مقالات مروری ( Review Articles ) در حوزه‌های بنیادی و یا کاربردی، گزارش موارد جالب بیماری ( Case Report ) و گزارش کوتاه ( Short Communication ) را که قبلاً در مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد، می‌پذیرد. نویسندگان محترم که علاقمند به چاپ مقاله در مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می‌باشند، بایستی نکات زیر را رعایت فرمایند.

  ۱- مقالات به صورت الکترونیکی (Online submission) به آدرس http:// journal.rums.ac.ir ارسال گردند. نحوه نوشتن مقاله به صورت زیر می‌باشد:

  اصل مقاله

  عنوان مقاله: زر سیاه ۱۷

  نام نویسندگان: زر سیاه ۱۲

  عناوین متن مقاله: نازنین سیاه ۱۴

  عناوین چکیده: نازنین سیاه ۱۲

  متن مقاله: نازنین ۱۲

  Abstract

  

  عنوان مقاله: T imes New Roman ۱۴ (Bold)

  نام نویسندگان: Times New Roman ۱۱ (Bold)

  نشانی نویسندگان: Times New Roman ۱۰ (Bold, Italic)

  سر فصل: Times New Roman ۱۲ (Bold)

  متن چکیده انگلیسی: Times New Roman ۱۰

  ۲- مقاله به زبان فارسی سلیس و روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املایی باشد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل شناخته شده فارسی دارند، جداً خودداری شود.

  ۳- مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)، واژه‌های کلیدی ( Key words ) حداقل ۳ و حداکثر ۶ کلمه، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و فهرست منابع باشند.

  ۴- مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی که تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد موضوعی خاص دارند و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده ایشان، پذیرفته می‌شود و باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی ، مقدمه، مواد و روش‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشند.

  ۵- تعداد معدودی گزارش موردی ( Case Report ) در هر دوره چاپ می‌گردد. این نوع مقالات نیز باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی شامل: (زمینه و هدف، شرح مورد، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی)، مقدمه، شرح مورد، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و مأخذ باشند.

۶- مقالات گزارش کوتاه  باید مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی شامل: (زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، نتایج، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی)، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری و فهرست منابع و مأخذ باشند.(حداکثر حجم چکیده ۱۵۰ کلمه، حجم کل مقاله ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه، یک نمودار یا جدول، تعداد ۱۵-۱۰ منبع) 

  ۷- عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، مرتبه علمی تمام نویسندگان، شماره تلفن محل کار و موبایل نویسنده مسئول، دورنگار و پست الکترونیکی نویسنده مسئول و همچنین کد ORCID تمام نویسندگان باید به زبان فارسی و انگلیسی آورده شود.

  ۸- چکیده فارسی و انگلیسی، مشتمل بر زمینه و هدف، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری همراه با واژه‌های کلیدی روی صفحه جداگانه تایپ شود. در انتهای چکیده انگلیسی ذکر تأییدیه کمیته اخلاق(Ethical approval)، منبع تأمین‌کننده بودجه پژوهش(Funding) و هرگونه تعارض در منافع(Conflict of interest) ضروری است.

  ۹- جداول و نمودارها همراه با عنوان باید در متن مقاله آورده شوند. نوع آزمون آماری زیر جدول ذکر شود.

۱۰- نمودارها به صورت ستونی، یک بعدی و فارسی تنظیم شوند.

  ۱۱- عکس‌های استفاده‌ شده در مقاله بایستی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند و رنگی باشند.

  ۱۲- واژه‌ها و یا عباراتی که به صورت علایم اختصاری استفاده می شوند در اولین استفاده به صورت کامل داخل پرانتز ذکر شوند.

  ۱۳- بین تعداد صفحات مقاله و تعداد جداول و نمودارها تناسب منطقی وجود داشته باشد.

  ۱۴- گمنام ماندن نام بیمار و حفظ اسرار پزشکی باید در مقاله مورد توجه قرار گیرد. در عکس‌ها باید روی چشم بیمار پوشانده شود و هر‌گونه نشانه‌ای که بتوان با آن بیمار را شناخت، حذف گردد. مقالات حاصل از پژوهش‌های حیوانی احتیاج به مجوز از کمیته اخلاقی ناظر بر تحقیقات حیوانات آزمایشگاهی دارد. هم‌چنین بایستی مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است.درج شماره ثبت کارآزمایی بالینی الزامی است.

  ۱۵- در مطالعات چند مرکزی، توافقنامه محققین مراکز ضمیمه می‌شود. در مطالعاتی که از طرف شرکت‌های خصوصی حمایت می‌شوند، ذکر مفاد توافقنامه و قضاوت سردبیر تعیین‌‌کننده خواهد بود.

  ۱۶- منابع حمایت مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله شده است و هم‌چنین هرگونه کمک تکنیکی باید قبل از منابع تحت عنوان «تشکر و قدردانی» ذکر شود.
  ۱۷- شماره منابع در متن داخل پرانتز() و در قسمت منابع به صورت شماره گزاری پیش فرض برنامه  WORD انجام شود.

  ۱۸- ترتیب شماره‌گذاری منابع، به ترتیب استفاده از آن در متن مقاله بوده و کلیه منابع فارسی بایستی به انگلیسی آورده شوند، برای چنین منابعی ذکر کلمه [Farsi] در انتهای منبع و در داخل کروشه ضروری است. منابع بایستی بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردند:

  اگر منبع کتاب است (تا شش نویسنده): نام‌خانوادگی نام. عنوان کتاب. شماره چاپ، محل نشر، ناشر. سال؛ صفحات: . لازم به توضیح است که نام نویسندگان با علامت « ، » از یکدیگر جدا شوند.

  اگر منبع کتاب است (بیش از شش نویسنده): بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد et al. می‌آید. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.

  Editor به عنوان نویسنده : پس از نام‌خانوادگی و نام علامت کاما و سپس کلمه editor می‌آید. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.

  اگر منبع مجله است (تا شش نویسنده): نام‌خانوادگی نام. عنوان مقاله. عنوان مجله سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. لازم به توضیح است که نام نویسندگان با علامت « ، » از یکدیگر جدا شوند.

  اگر منبع مجله است (بیش از شش نویسنده): بعد از نویسنده ششم علامت (،) و بعد et al. می‌آید. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.

  سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر: چنانچه در معرفی کتاب و یا مجله، سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر باشد، از نام سازمان استفاده می‌شود. بقیه اطلاعات کتاب‌شناسی به صورت فوق تنظیم می‌گردد.

  پایان‌نامه: نام‌خانوادگی نام. عنوان پایان‌نامه. [پایان‌نامه]. محل نشر: نام دانشکده و دانشگاه؛ سال.

  استناد به منابع الکترونیکی:

  استناد به مقاله روی دیسک فشرده : نام نویسنده (نویسندگان) یا شرح پدیدآور (نقطه، یک فاصله) عنوان مقاله (نقطه، یک فاصله) مخفف عنوان نشریه (رعایت فاصله) نوع رسانه {ذکر نوع رسانه در فارسی [نشریه روی دیسک فشرده] در انگلیسی [Serial on CD-ROM] } سال نشر (نقطه ویرگول) دوره (دو نقطه) صفحات (نقطه).

  استناد به کتاب الکترونیکی روی دیسک فشرده: نام نویسنده (نویسندگان) یا شرح پدیدآور (نقطه، یک فاصله) عنوان (یک فاصله) نوع رسانه {در فارسی [کتاب روی دیسک فشرده] در انگلیسی [Book on CD-ROM] } شرح ویرایش (نقطه، یک فاصله) محل نشر (دو نقطه، یک فاصله) ناشر (نقطه ویرگول، یک فاصله) سال نشر (نقطه، یک فاصله).

  استناد به مقاله نشریه الکترونیکی روی اینترنت: نام نویسنده (نویسندگان) یا شرح پدیدآور (نقطه، یک فاصله) عنوان مقاله (نقطه، یک فاصله) مخفف عنوان نشریه الکترونیکی (یک فاصله) {ذکر نوع رسانه در کروشه که در فارسی [نشریه الکترونیکی] و در انگلیسی [Serial online] نوشته می‌شود} سال نشر (و ماه نشر در صورت لزوم)(نقطه ویرگول بدون فاصله) شماره جلد (بدون فاصله) شماره نشریه در پرانتز (در صورت لزوم) (دو نقطه بدون رعایت فاصله) شماره قاب‌ها یا صفحات در کروشه (نقطه، بدون فاصله) Available From (دو نقطه، یک فاصله) آدرس اینترنتی دسترسی (نقطه، یک فاصله) تاریخ دسترسی شامل ماه (به طور کامل) روز (ویرگول، یک فاصله) سال (نقطه).

  استناد به وب‌گاه : نام نویسنده (نویسندگان) یا شرح پدیدآور (نقطه، یک فاصله) عنوان مقاله (نقطه، یک فاصله) سال نشر (در صورت دسترس بودن (نقطه ویرگول) شماره قاب‌ها یا صفحات در داخل کروشه (نقطه، یک فاصله) Available at (دو نقطه، یک فاصله) آدرس دسترسی (نقطه، یک فاصله) تاریخ دسترسی شامل: ماه به طور کامل (یک فاصله) روز (ویرگول، یک فاصله) سال نشر (نقطه).

  ۱۹- مقالاتی که برای چاپ آماده شده‌اند، جهت تأیید نهایی به نویسنده مسئول ارجاع داده می‌شوند. مسئولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی به عهده نویسنده (نویسندگان) است.

 ۲۰- کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق، بلافاصله پس از دریافت، ضمن اعلام وصول و ارسال فرم تعهد جهت امضاء نویسنده مسئول، مورد کارشناسی اولیه قرار خواهند گرفت (لازم به ذکر است ترتیب اسامی نویسندگان مقاله، پس از ارسال فرم تعهد قابل تغییر نخواهد بود). مقالات تأیید شده در این مرحله برای ارزیابی به داوران مجله ارسال می‌گردند و پس از دریافت نظر حداقل سه داور، رأی نهایی در کمترین زمان ممکن به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید. هویت داوران مکتوم خواهد ماند.

 ۲۱- هیئت تحریریه در پذیرش، رد، انجام اصلاحات و ویرایش (با تأیید نویسنده) آزاد است.

  ۲۲- هرگونه برداشت از مطالب مقاله بدون ذکر نام نویسنده‌ (نویسند‌گان) مجاز نمی‌باشد.

  ۲۳- ترتیب درج مقالات نشان‌دهنده ارزش محتوایی آنها یا شخصیت علمی نویسندگان نیست.

  - آدرس جهت ارسال مقالات و مکاتبات: رفسنجان، بلوار خلیج فارس، خیابان شرکت پسته، دانشکده پزشکی، دفتر مجله علمی - پژوهشی دانشگاه، پست الکترونیکی: journalrums.ac.ir و rafsanjanmajalehgmail.com

  

  در صورت عدم رعایت دقیق مطالب فوق، مقاله پذیرفته نمی‌شود.بدیهی است چنانچه مقاله ارسالی با شرایط ذکر شده، تهیه و مجدداً عودت داده شود، زمان شروع بررسی مقاله، از زمان برگشت (که تاریخ واقعی مقاله منظور می‌شود) محاسبه می­گردد.


دفعات مشاهده: 80897 بار   |   دفعات چاپ: 2177 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 402 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb